Në kuadër të projektit "Zvogëlimi i plastikës njëpërdorimshme në parkun kombëtar Mali Sharr".
Komuna e Tearcës me përfaqësuesin e saj ishte pjesëmarrëse në takimin/ punëtorinë e cila, u mbajt më datë 20 qershor (e martë), në restorantin “Elektra”, e cila u organizua nga ana e shoqatës për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor "PLANKTONIUM" në kuadër të projektit "Zvogëlimi i plastikës njëpërdorimshme në parkun kombëtar Mali Sharr".
Në shtojcë i keni materialet për promovimin e projektit.

Copyright © 2021 - Komuna e Tearcës · All Rights Reserved