Kryetari i komunës mori pjesë në mbledhjen e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

 

Kryetari iKomunës së Tearcës Nuhi Neziri mori, pjesë në mbledhjen e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut, e cila u mbajt sot në fillim në ora 11:00 në sallën e konferencave të Komunës së Vrapçishtit.

 

Temë diskutimi ishin shumë çështje të rëndësishme për zhvillimin tonë lokal,ku sëbashku me të gjithë përfaqësuesit e komunave që gravitojnë në rajonin planor të Pollogut diskutuan këto pika nga rendi i ditës:


- Formimi i ICARE
-nominimi i Delegatëve nga Kuvendi
-Konstatimi i vendimve komunale
-Diskutim rreth projekteve të hapura në QZHRPP me pengesa në implementim
-Rikonstruimi dhe ndërtimi i trotuareve në pjesë të rrugës komunale Tetovë-f. Trebosh (Zhelinë)
-Përpilimi i dokumentacionit teknik për Depërtimin dhe ndërtimin e rrugës alternative, magjistralja Gostivar – Kërçovë, deri te Deponia “Rusino” - Komuna e Gostivarit.
-Krijimi i platformës rajonale “Sistemi gjeografik informativ”.
-Përpilimi i Projektit ideor për qarkun rrethor te udhëkryqi me rrugën regjionale Р29279 (nga Vërtoku) deri të udhëkryqi me Р1202 (nga Mavrovi anovi)
-Rrethimi i tokës nëdeponi në “Rusino” - Gostivar
-Përpilimi i planeve urbanistike për vendet e banuara në viset rurale
-Plane shtetërore urbanistike për “Rusinon” dhe projektet tjera.
Posted on June 15, 2023

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved