Покана за свикување на четврта седница на Советот на Општина Теарце

Покана за свикување на четвртата седница на Советот на Општина Теарце
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk