Единица за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и патишта

 

Урбанистички проект
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Пршовце- вон град) и (КО Глоѓи- вон град) – Општина Теарце,


Posted on May 31, 2023

 

СООПШТЕНИЕ
Соопштение за организирање на јавен ѕвид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3-спорт и рекреација на зелени површени на КП.бр1454 и дел од 1347/3 КО Лешок вон град реон Општина Теарце.


Posted on September 27, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Проектна Програма со тех.бр.УП-02-2023 од Август 2023 за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урабистички план со намена Е1.8-СН подземен електришен вод 10(20)kw на КП.бр. 586/2 , 1263, 1264, КО Пршовце вон град , КП бр.1647, 940, 1134, 1655 КО Глоѓи вон град , КП.бр.2964, 2645, 2934/1, 2195, 2937/1, 2957, 2049, КО Доброште вон град , КП.бр. 1476, 2510, 2496/2, 2025, 2495/2, 1988, 2500/3, 1963, 1964, 1677, 2493/2, 1708, 2513, 1710/2, 1710/1 КО Нераште вон град Општина Теарце.


Posted on September 18, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање градежна парцела ГП1 на КП.бр. 1159/2, 1968/3, 1981/5, 1183/5, и дел 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,КО Лешок со намена Г2- лесна незагадувачка индустрија и дел заштитна зона пат во село Лешок Општина Теарцеа со тех.број 48/22 изработен од Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГПРОЕКТПРО ДОО Гостивар


Posted on Mars 27, 2023

СООПШТЕНИЕ
Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички проект на нов 10(20) кв кабелски вод низ КО Пршовце-вон грда и KO Глоги вон град од општина Теарце.


Posted on Januar 20, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Планска Програма со тех.бр.58/22 од за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урабистички план за формирање градежна парцела со намена Д3-спорт и рекреација на зелени површини на КП.бр.1454 и дел од 1347/3 КО Лешок Општина Теарце.


Posted on Januar 17, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Планска Програма со тех.бр 04-57/2021-2 од Март 2022 за изградбна на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.3 Установи од секондарна здраствена заштита- поликлиники, клиник и амбуланти од спецјалитичка медицина и стоматологија во атарот на с.Лешок на КП.бр.70 и КП.бр.72 Општина Теарце


Posted on December 17, 2022

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА на финанцирање на изработка на урбанистички планови во подрачјето на Општина Теарце за 2021 год.

 


Општина Теарце