Единица за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и патишта

 

Урбанистички проект
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 1454 и дел од КП 1347/3, КО ЛЕШОК , СО НАМЕНА Д3–СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ, С.ЛЕШОК, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ


Posted on November 14, 2023

Урбанистички проект
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Пршовце- вон град) и (КО Глоѓи- вон град) – Општина Теарце,


Posted on May 31, 2023

 

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Урбанстички проект вон опфат на урбанситички план со намена E1.8-СН подземен електричен вод 10 (20) кв на КП.бр.


Posted on March 07, 2024

СООПШТЕНИЕ
За организирање на Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урабистички план со намена В2.3 Установи од секундарна здраствена заштита – поликлиники ...


Posted on February 21, 2024

СООПШТЕНИЕ
За организирање на Јавен овид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена E1.8-CH Подземен електришен вод 10(20)kw на KII.6p. 58612, 1263, 1264, KO Пршовце вон град, KП 6р.1647,9401 1134' 1655 KO Глоѓи вон град, KП.6p.2964r2645, 2934n, 2195, 293711, 2957, 2049, KO ,Доброште вон град , KП.6p. 1476r25L0, 2496t2, 2025, 249512, 1988, 250013, 1963, 1964, 1677, 249312, 1708, 2513, l7l0/2, 1710/1 KO Нераште вон град Општина Теарце


Posted on Januarу 24, 2024

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела со намена Д3-Спорт и Рекреација на Зелени Површини на КП.бр.1454 и дел на 1347/3 КО Лешок ) Општина Теарцеа со тех.број 58/22 од јули 2023 број на постапка во е-урбанизам 51241 изработен од Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГПРОЕКТ -ПРО ДОО Гостивар и потврдува дека Урбанистичкиот проект е изработен во согласност со Законот за урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на овој закон


Posted on November 14, 2023

СООПШТЕНИЕ
Соопштение за организирање на јавен ѕвид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3-спорт и рекреација на зелени површени на КП.бр1454 и дел од 1347/3 КО Лешок вон град реон Општина Теарце.


Posted on September 27, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Проектна Програма со тех.бр.УП-02-2023 од Август 2023 за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урабистички план со намена Е1.8-СН подземен електришен вод 10(20)kw на КП.бр. 586/2 , 1263, 1264, КО Пршовце вон град , КП бр.1647, 940, 1134, 1655 КО Глоѓи вон град , КП.бр.2964, 2645, 2934/1, 2195, 2937/1, 2957, 2049, КО Доброште вон град , КП.бр. 1476, 2510, 2496/2, 2025, 2495/2, 1988, 2500/3, 1963, 1964, 1677, 2493/2, 1708, 2513, 1710/2, 1710/1 КО Нераште вон град Општина Теарце.


Posted on September 18, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање градежна парцела ГП1 на КП.бр. 1159/2, 1968/3, 1981/5, 1183/5, и дел 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,КО Лешок со намена Г2- лесна незагадувачка индустрија и дел заштитна зона пат во село Лешок Општина Теарцеа со тех.број 48/22 изработен од Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГПРОЕКТПРО ДОО Гостивар


Posted on March 27, 2023

СООПШТЕНИЕ
Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички проект на нов 10(20) кв кабелски вод низ КО Пршовце-вон грда и KO Глоги вон град од општина Теарце.


Posted on Januarу 20, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Планска Програма со тех.бр.58/22 од за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урабистички план за формирање градежна парцела со намена Д3-спорт и рекреација на зелени површини на КП.бр.1454 и дел од 1347/3 КО Лешок Општина Теарце.


Posted on Januarу 17, 2023

РЕШЕНИЕ
Се одобрува Планска Програма со тех.бр 04-57/2021-2 од Март 2022 за изградбна на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.3 Установи од секондарна здраствена заштита- поликлиники, клиник и амбуланти од спецјалитичка медицина и стоматологија во атарот на с.Лешок на КП.бр.70 и КП.бр.72 Општина Теарце


Posted on December 17, 2022

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА на финанцирање на изработка на урбанистички планови во подрачјето на Општина Теарце за 2021 год.

 


Општина Теарце