Njësia për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

 

Projekte urbanistike

PROJEKT URBANISTIK
Projekt Urbanistik jashta përfshirjes së planeve për formimin e parcelës ndërtimore PK1454 dhe pjesë të PK 1347/3 KK Leshkë me destinim D3 sport dhe rekreacion në zona të gjelbërta, f.Leshkë Komuna e Tearcës.

 

Posted on November 14, 2023

PROJEKT URBANISTIK
Projekti urban jashtë objektit të planit urbanistik: Linja e re kabllore 10(20) kV përmes (KO Prshovce - jashtë qytetit) dhe (KO Gllogj - jashtë qytetit) - Komuna e Tearcës.

 

Posted on May 23, 2023

 

AKTVENDIM
Miratohet Projekti Urabnistisk jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim E1.8 SN linjë elektrike nëntokësore 10 (20) KW në PK.nr.586/2,....

 

Posted on March 07, 2024

KOMUNIKATË
Për organizimin e mbikqyrjes publike për Projektin Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim V2.3-Institucionet e kujdesit shëndetësor , sekondar poliklinik ) klinika dhe ambullanta specilajistike të mjekësis dhe stomatologjisë në atarin e f.sh. Leshkë nE PK.nr.7O dhe PK.nr.12 KK Leshkë Komua e Tearcës .

 

Posted on February 21, 2024

KOMUNIKATË
Për organizimin e mbikqyrjes publike për Projektin Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim E1.8 SN linjë elektrike nëntoksore 10(20) KW nE PK.nr. 58612, 1263, 1264, KK Përshefcë jashta .r'n' PK.nr. 1647, 940, 1134, 1655, KK Gllogjë jashta r.n. PK.nr.2964, 2645, 2934n, 2195, 29{711, 2957, 2049, KK Dobrosht jashta.r.n. PK.nr. 1476, 2510, 2496 t2, 2025, 2495 t2, 1988, 2500 13, 1963, 1964, 1677, 249312, 1708, 2513, l7l0l2, l7lLtl KK Nerashtë jashta r'n' Komuna e Tearcës .

 

Posted on January 24, 2024

AKTVENDIM
Miratohet Projekti, Urbanistik jashta përfshirjes së planeve për formimin e parcelës ndërtimore me destinim D3-Sport dhe Rekreacion në Zona të Gjelbërta në PK.nr.1454 dhe pjesë të PK.nr.1347/3 KK Leshkë , Komuna e Tearcës me numër Teknik 58/22 nga koriku 2023 numri i procedurës në e-urbanizëm 51241 i punuar nga Shoqëria për planifikim hapsinor dhe urbanistik POLLOGPROEKR-PRO SHPK Gostivar ,dhe vërteton se Projekti Urbanistik është i përpunuar në pajtim me ligjin për planifikim urbanistik dhe rregulloreve të sjellura në bazë të këtij ligji.

 

Posted on November 14, 2023

KOMUNIKATË
Për organizimin e mbikëqyrjes publike për Projektin urbanistik jashta përfshirjes së planit urbanistik me destinim D3 - sport dhe rekreacion në zona të gjelbërta në atarin e f.sh. Leshkë në PK.nr.1454 dhe pjesë të PK.nr.l347l3 KK Leshkë jashta rajonit ndërtimor në Komunën e Tearcës

 

Posted on September 27, 2023

AKTVENDIM
Miratohet Plan Programa me UP-02-2023 nga Gusht 2023 për përpilimin e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim E1.8 SN linjë elektrike nëntoksore 10(20) KW në PK.nr. 586/2, 1263, 1264, KK Përshefcë jashat .r.n. PK.nr. 1647, 940, 1134, 1655, KK Gllogjë jashta r.n. PK.nr.2964, 2645, 2934/1, 2195, 2937/1, 2957, 2049, KK Dobrosht jashta.r.n. PK.nr. 1476, 2510, 2496/2, 2025, 2495/2, 1988, 2500/3, 1963, 1964, 1677, 2493/2, 1708, 2513, 1710/2, 1710/1 KK Nerasht jashta r.n. Komuna e Tearcës .

 

Posted on September 18, 2023

AKTVENDIM
Miratohet Proekti Urbanistik për përpilim të planit urbanistik për fshat për formim të parcelës PN1 në PK.1159/2, 1968/3, 1981/5, 1183/5 dhe pjesë të 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,KK Leshkë me destinim G2- industri e lehtë dhe jo ndotëse dhe pjesë mbrtojtëse në rrugë në fshatin Leshkë , Komuna e Tearcës me numër Teknik 48/22 i punuar nga Shoqëria për planifikim hapsinor dhe urbanistik POLLOGPROEKT -PRO SHPK Gostivar

 

Posted on March 27, 2023

KOMUNIKATË
Komunikat për organizimin e mbikëqyrjes publike për Projektin urbanistik për linjë të re kabllore 10(20) kv përmes fshatit Përshefcë jashtë rajnoit ndërtimor dhe fshatit Gllogjë jashta rajonit ndërtimor në Komunën e Tearcës.

 

Posted on Janar 20, 2023

AKTVENDIM
Lejohet Plan Programa me numër tek. 58/22nga për përpilimin e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim D3 – sport dhe rekreacion në zona të gjelbërta në atarin e f.sh. Leshkë në PK.nr.1454 dhe pjesë të PK.nr.1347/3 KK Leshkë Komuna e Tearcës

 

Posted on Janar 17, 2023

AKTVENDIM
Lejohet Plan Programa me numer tek, 0457/2021-2 nga Marsi 2022 për përpilimin e e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim V2.3- Institucionete kujdesit shëndetësor, sekondar politik, klinika dhe ambullanta specialistike të mjekësis dhe stomatologjisë në aterin e fshatit Leshkë në PK.nr.70 dhe PK.nr.72 KK Leshkë Komuna e Tearcës.

 

Posted on December 7, 2022

 

 

PROGRAMA VJETOR për financimin e përpunimit të planeve urbanistike në territrin e komunës së Tearcës për vitin 2021

 


Komuna e Tearcës