Njësia për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

 

Projekte urbanistike

PROJEKT URBANISTIK
Projekti urban jashtë objektit të planit urbanistik: Linja e re kabllore 10(20) kV përmes (KO Prshovce - jashtë qytetit) dhe (KO Gllogj - jashtë qytetit) - Komuna e Tearcës.

 

Posted on May 23, 2023

 

KOMUNIKATË
Për organizimin e mbikdqyrjes publike pir Projektin urbanistik jashata p6rfshirjes s€ planit urbanistik me destinim D3 - sport dhe rekreacion nf! zona td gielbdrta nd atarin e f.sh. Leshkd nd PK.nr.1454 dhe pjesd td PK.nr.l347l3 KK Leshkd jashta rajonit ndirtimor Komuna e Tearcils

 

Posted on September 27, 2023

AKTVENDIM
Miratohet Plan Programa me UP-02-2023 nga Gusht 2023 për përpilimin e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim E1.8 SN linjë elektrike nëntoksore 10(20) KW në PK.nr. 586/2, 1263, 1264, KK Përshefcë jashat .r.n. PK.nr. 1647, 940, 1134, 1655, KK Gllogjë jashta r.n. PK.nr.2964, 2645, 2934/1, 2195, 2937/1, 2957, 2049, KK Dobrosht jashta.r.n. PK.nr. 1476, 2510, 2496/2, 2025, 2495/2, 1988, 2500/3, 1963, 1964, 1677, 2493/2, 1708, 2513, 1710/2, 1710/1 KK Nerasht jashta r.n. Komuna e Tearcës .

 

Posted on September 18, 2023

AKTVENDIM
Miratohet Proekti Urbanistik për përpilim të planit urbanistik për fshat për formim të parcelës PN1 në PK.1159/2, 1968/3, 1981/5, 1183/5 dhe pjesë të 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,KK Leshkë me destinim G2- industri e lehtë dhe jo ndotëse dhe pjesë mbrtojtëse në rrugë në fshatin Leshkë , Komuna e Tearcës me numër Teknik 48/22 i punuar nga Shoqëria për planifikim hapsinor dhe urbanistik POLLOGPROEKT -PRO SHPK Gostivar

 

Posted on Mars 27, 2023

KOMUNIKATË
Komunikat për organizimin e mbikëqyrjes publike për Projektin urbanistik për linjë të re kabllore 10(20) kv përmes fshatit Përshefcë jashtë rajnoit ndërtimor dhe fshatit Gllogjë jashta rajonit ndërtimor në Komunën e Tearcës.

 

Posted on Janar 20, 2023

AKTVENDIM
Lejohet Plan Programa me numër tek. 58/22nga për përpilimin e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim D3 – sport dhe rekreacion në zona të gjelbërta në atarin e f.sh. Leshkë në PK.nr.1454 dhe pjesë të PK.nr.1347/3 KK Leshkë Komuna e Tearcës

 

Posted on Janar 17, 2023

AKTVENDIM
Lejohet Plan Programa me numer tek, 0457/2021-2 nga Marsi 2022 për përpilimin e e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim V2.3- Institucionete kujdesit shëndetësor, sekondar politik, klinika dhe ambullanta specialistike të mjekësis dhe stomatologjisë në aterin e fshatit Leshkë në PK.nr.70 dhe PK.nr.72 KK Leshkë Komuna e Tearcës.

 

Posted on December 7, 2022

 

 

PROGRAMA VJETOR për financimin e përpunimit të planeve urbanistike në territrin e komunës së Tearcës për vitin 2021

 


Komuna e Tearcës