Контакт Инспекториатот за Комунална Дејност

Хусеин Хусеини
Инспектор за Комунална Дејност

e-Mail: husein.huseini@tearce.gov.mk
e-Mail: husein_huseini@hotmail.com

Тел: 00389 76 435 799

 

 

Контакт Инспекториатот за Животна Средина

Салајдин Зеќири
Инспектор за Заштита на Животна Средина

e-Mail: saladin.zeqiri@tearce.gov.mk
e-Mail: saladinzeqiri@yahoo.com

Тел: 00389 75 209 891
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk