Kontakt Inspektoriatin për Veprimtari Komunale

Husein Huseini
Inspektor për Veprimtari Komunale

e-Mail: husein.huseini@tearce.gov.mk
e-Mail: husein_huseini@hotmail.com

Tel: 00389 76 435 799

 

 

Kontakt Inspektoriatin për Mbrojtje te Mjedisit Jetësor

Saladin Zeqiri
Inspektor për Mbrojtje të Mjedisit Jetësor

e-Mail: saladin.zeqiri@tearce.gov.mk
e-Mail:saladinzeqiri@yahoo.com

Tel: 00389 75 209 891

 

 

Lista për kontroll

1 Lista për kontroll - Ligji për mbrojtjen nga zhurma në mjedisin jetësor
2 Lista per kontroll - Ligji për cilësinë e ajrit të ambientit
3 Lista për kontroll - Ligji për menaxhim me mbeturina
4 Lista për kontroll - Ligji për menaxhim me pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike
5 Lista per kontroll - Ligji për menaxhimin me bateritë dhe akumulatorët dhe mbetjet e baterive dhe akumulatorëve
6 Lista per kontroll - Ligji për menaxhimin të rrjedhjeve shtesë të mbeturinave
7 Lista për kontroll - Ligji për mjedis jetësor (Еlaborat)
8 Lista për kontroll-Ligji për mjedis jetësor(B -leje)
9 Lista për kontroll - Ligji për ujërat
Komuna e Tearcës