Буџет на Општина Теарце

Бучет на Општина Теарце за 2022

Download (Бучет на Општина Теарце за 2022)

Бучет на Општина Теарце за 2021

Download (Бучет на Општина Теарце за 2021)

Бучет на Општина Теарце за 2020

Download (Бучет на Општина Теарце за 2020)

Бучет на Општина Теарце за 2019

Download (Бучет на Општина Теарце за 2019)

Бучет на Општина Теарце за 2018

Download (Бучет на Општина Теарце за 2018)

Бучет на Општина Теарце за 2017

Download (Бучет на Општина Теарце за 2017)

Бучет на Општина Теарце за 2016

Download (Бучет на Општина Теарце за 2016)

Бучет на Општина Теарце за 2015

Download (Бучет на Општина Теарце за 2015)

Бучет на Општина Теарце за 2014

Download (Бучет на Општина Теарце за 2014)

Бучет на Општина Теарце за 2013

Download (Бучет на Општина Теарце за 2013)

Бучет на Општина Теарце за 2012

Download (Бучет на Општина Теарце за 2012)

Бучет на Општина Теарце за 2011

Download (Бучет на Општина Теарце за 2011)

Завршни Сметки

За 2021 година (download)

За 2020 година (download)

За 2019 година (download)

За 2018 година (download)

За 2017 година (download)

За 2016 година (download)

За 2015 година (download)

За 2014 година (download)

За 2013 година (download)

За 2012 година (download)

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk