Kompetencat e Këshillit të Komunës së Tearcës

Organet e Komunës janë: Këshilli i Komunës dhe Kryetari i Komunës (në tekstin e mëtejmë: Këshilli dhe Kryetari i Komunës).

Këshilli është organ përfaqësues i qytetarëve.
Këshilli i Komunës së Tearcës përbëhet nga 19 (nëntëmbëdhjetë) anëtarë - përfaqësues të qytetarëve të zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të fshehtë. Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat 4 (katër) vjet, Anëtari i Këshillit nuk mund të revokohet. Këshilli nga radhët e anëtarëve të Këshillit zgjedh një kryetar për një mandat katër vjeçar.
Kryetari i Këshillit thërret dhe drejton seancat e Këshillit, kujdeset për organizimin dhe punën e Këshillit, nënshkruan rregulloret e miratuara nga Këshilli dhe në afat prej 3 (tre) ditësh nga dita e miratimit të tyre ia paraqet kryetarit të komunës për shpallje.
Kryetari i Këshillit përfaqëson Këshillin.
Anëtarët e Këshillit japin dhe nënshkruajnë një deklaratë solemne ku thuhet: Unë (emri dhe mbiemri) deklaroj solemnisht se të drejtat dhe detyrat e anëtarit të Këshillit do t'i kryej me ndërgjegje dhe se në kryerjen e tyre do të respektoj Kushtetutën, ligjin. , rregulloret e Këshillit dhe se e mbroj rendin kushtetues të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
Këshilli i Bashkisë kryen këto aktivitete:
 • Miraton Statutin e komunës dhe rregulloret tjera;
 • Miraton buxhetin e komunës dhe llogarinë vjetore të komunës;
 • Përcakton shumën e burimeve të veta të të ardhurave për financimin e Komunës, brenda kornizës së përcaktuar me ligj;
 • Themelon shërbime publike në kompetencë të Komunës dhe mbikëqyr punën e tyre;
 • Emëron anëtarët e bordeve drejtuese të shërbimeve publike, të cilat i themelon;
 • Miraton programet e punës dhe planet financiare për financimin e shërbimeve publike, të përcaktuara nga Komuna;
 • Miraton raportet për realizimin e Buxhetit dhe Llogarisë Vjetore të Komunës;
 • Vendos për dhënien e licencës për kryerjen e një veprimtarie me interes publik me rëndësi komunale, në përputhje me ligjin;
 • Miraton raportet për punën dhe llogaritë vjetore të shërbimeve publike, të krijuara nga Komuna;
 • Vendos për mënyrën e disponimit të pronës së Komunës;
 • Vendos për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të Buxhetit të Komunës, në pajtim me Ligjin;
 • Zgjedh personin që drejton Njësinë Rajonale të Ministrisë së Brendshme në Komunë, në përputhje me Ligjin;
 • Shqyrton dhe miraton Raportin vjetor për sigurinë publike në territorin e Komunës, të cilin ia dorëzon Ministrit të Brendshëm dhe Avokatit të Popullit;
 • Mund t'i japë rekomandime drejtuesit të Njësisë Rajonale të Ministrisë së Brendshme në fushën e sigurisë publike dhe sigurisë në komunikacion;
 • Nëse Këshilli nuk i miraton raportet, mund të iniciojë procedurë për kontroll mbi veprimet materiale dhe financiare pranë organit kompetent mbikëqyrës.
Komuna e Tearcës