Вработени во општина Теарце

Број на вработени во општина Теарце

56

Статус на вработени

Државен службеник

36

Помошно Техничко Лице

5

Вработени со договор

15

Образовна подготовка

Магистар

7

Универзитетско образование

31

Високо образование

1

Средно образование

16

Основно образование

1

 

Вработени по пол

Мажи

Жени

39

17

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk