Информации од Јавен Карактер

Натмир Алити
Овластено лице за давање на информации од Јавен Карактер

е-Маил: natmir.aliti@live.com

Тел: 00389 71 537 157
Решението од Општина Теарце за Овластено Лице.

ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ (Март 2022)

Согласно Законот за користење на податоци од јавниот сектор утврдена е обврска за институциите и органите од јавниот сектор, согласно нивните технички можности, да објавуваат податоци кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење. Податоците покрај читлив формат треба да бидат објавени како необработени податоци во компјутерски обработлив формат и да бидат достапни во отворен формат заедно со нивната метадата до најниското ниво на деталност.
ЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Назив на податочен сет XLSX линк CSV линк
Администрација на Општина Теарце XLSX CSV
Совет на општина Tеарце XLSX CSV
Комисии и членови на Совет на Општина Теарце XLSX CSV
Седници на Совет на Општина Теарце XLSX CSV
Службени гласници на Општина Теарце XLSX CSV
Усвоени Стратешки документи на Општина Теарце XLSX CSV
Листа на услуги на Општина Теарце XLSX CSV
Ценовник на Услугите на Општина Теарце XLSX CSV
Годишен план за јавни набавки на Општина Теарце XLSX CSV
Склучени договори за Јавни Набавки XLSX CSV
Објавени јавни набавки на Општина Теарце XLSX CSV
Образовни институции на Општина Теарце XLSX CSV

 

Важни обрасци

Образец - Барање за пристап до информации од јавен карактер
Образец - Жалба за пристап до информации од јавен карактер
Листа на информации од Јавен Карактер
Закон за пристап до информации од јавен карактер
Годишен извештај 2021
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk