Informacion me Karakter Publik

Natmir Aliti
Person i Autorizuar për dhënien e Infomatave me Karakter Publik

e-Mail: natmir.aliti@tearce.gov.mk

e-Mail: natmir.aliti@live.com

Tel: 00389 71 537 157
Vendimi i Komunës për Person te Autorizuar

 

Formular të rëndësishëm

Formular - Kerkesë për qasje tek informatat me karatker publik
Formular - Ankesë për qasje tek informatat me karatker publik
Lista e informatave me karatker publik
Ligji për informata me karakter publik

 

Raporte vjetor

Raport vjetor për 2023
Raport vjetor për 2022
Raport vjetor për 2021
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk