ЈАВЕН ОГЛАС

Posted on February 1, 2022

Одделение за урбанизам, сообраќај, општи дејности и заштита на животната средина при Општина Теарце. Согласно член 46 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМВ 32/20“). Градоначалникот на Теарце го објавува овој јавен оглас:

Читај повеќе

Известување

Posted on April 20, 2021

Во врска со Вашето барање доставено до Министерство за животна средина и просторно планирање-Сектор за просторно планирање под бр. УП1-15-485/2020 од 24.03.2019 год. поврзано со постапка за носење на планска документација измена и дополна на ЛУПД за ГП Л.2 на КП бр. 1307/1 и КП бр. 1307/2, КО Лешок...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on March 28 2020

Се известуваат граѓаните И правните лица на територија на Општина Теарце дека се распишува: Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови Јавниот ПОВИК се распишува согласно член 21 од Законот за просторно И урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ" бр.199/2014,42/2015

Читај повеќе

Соопштение

Posted on November 26, 2019

СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета на АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4 од ИЗМЕНА и ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН вон НАСЕЛЕНО МЕСТО ВО АТАРОТ НА СЕЛО ЛЕШОК НА К.П. БР. 1376 дел, 1376 2дел, 1376 Зрел и 1376 4дел и 1974дел К.О. ЛЕШОК...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on 01, March 2019

Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на Општина Теарце дека се распишува: Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови Јавниот повик се распишува согласно чаен 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сп.весник на РМ" бр.199/2О14,42/2015,...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on January 20, 2020

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО во атар на село Лешок во м.в. Павчина, на К.П. бр. 1431, 1433, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2 и 1347/3 дел К.О. Лешок, општина Теарцe. ЕГИОНАЛЕН ПАТ (Р29274) СО ЛЕНТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ / ИСКЛУЧУВАЊЕ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА, ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on July 18, 2019

Одделение ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Врз основа на член 35 и 51 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ" бр.199 I14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16) и Одлуката бр.09-473/4 од 13.09.2017 год., Градоначалникот на општина Теарце го дава следното: За организирање на Јавна презентација...

Читај повеќе

Објава

Posted on June 8, 2017

Барање за добивање Б - Интегрирана еколошка дозвола Врз основа на член 124 став (1) од Законот за животна средина (Службен Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 57/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Теарце, доставено е барање за добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола (со архивски број 10-730/1):

Читај повеќе
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk