СООПШТЕНИЕ

Posted on February 21, 2024

За организирање на Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урабистички план со намена В2.3 Установи од секундарна здраствена заштита – поликлиники ...

Читај повеќе

СООПШТЕНИЕ

Posted on January 24, 2024

За организирање на Јавен овид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена....

Читај повеќе

ОДЛУКА
за избор на кандидат

Posted on January 11, 2024

Општина Теарце објавува Одлука за избор на кандидат по Интерен Оглас 06/2023 за унапредување на административни службеници во Општина Теарце

Читај повеќе

ИНТЕРН ОГЛАС

Posted on December 27, 2023

Општина Теарце објавува Интерен Оглас 06/2023 за унапредување на администратен службеник во Општина Теарце

Читај повеќе

Урбанистицки План - Корегиран

Posted on November 14, 2023

Урбанистицки Проект - Коригиран

Читај повеќе

РЕШЕНИЕ

Posted on November 14, 2023

Се одобрува Урбанистицки проект вон онфат на урбанистицки план за формирање граджна парцела со намена Д3-спорт и рекреација на зелени површини на КП.бр.1454 и дел на 1347/3 КО Лешок...

Читај повеќе

СООПШТЕНИЕ

Posted on Septemper 27, 2023

За организирање на јавен увид за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 - спорт....

Читај повеќе

РЕШЕНИЕ

Posted on Septemper 18, 2023

Се одобрува Проектна Програма со тех.бр.УП-02-2023 од Август 2023 за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урабистички план со намена Е1.8-СН подземен електришен вод

Читај повеќе

ИНТЕРН ОГЛАС

Posted on Septemper 05, 2023

Општина Теарце објавува Барање за издавање на Дозвола за користење на површински води за снабдување на с.Теарце, општина Теарце

Читај повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ

Posted on May 25, 2023

Урбанистички проект на нов 10(20) кв кабелски вод низ КО Пршовце-вон грда и...

Читај повеќе

РЕШЕНИЕ

Posted on Mars 27, 2023

Се одобрува Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање градежна парцела ГП1 на КП.бр. 1159/2, 1968/3, 1981/5, 1183/5, и дел 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,КО Лешок со....

Читај повеќе

СООПШТЕНИЕ

Posted on Januar 20, 2023

Соопштение за организирање на јавен увид за Урбанистички проект на нов 10(20) кв кабелски вод низ КО Пршовце-вон грда и...

Читај повеќе

Известување

Posted on Januar 17, 2023

Сектор за урбанизам и заштита на животна средина РЕШЕЊЕ
Се одобрува Планска Програма со тех.бр 58/22 од за изработка на урбанистички проект...

Читај повеќе

Известување

Posted on December 07, 2022

Сектор за урбанизам и заштита на животна средина РЕШЕЊЕ
Се одобрува Планска Програма со теџ.бр 04-57/2021-2 од Март 2022 за изработка на...

Читај повеќе

Известување

Posted on September 15, 2022

Општина Теарце е во подготвка на стратегија за Локален Економски за период 2023-2027. Затоа, ВЕ покануваме ците да придонесете цо вашите идеи,сугестии,забелешки и коментари за дефинирање на стратешката рамка,програми, цели или конктретни...

Читај повеќе

Јавен повик

Posted on September 09, 2022

Општина Теарце објавува јавен повик за избор на членови на Локален Совет на млади. Повикот е отворен за ците младински организации, организаци за млади, младински форуми на политички партии,ученички и студентски организации и други облици...

Читај повеќе

ОБЈАВА

Posted on August 25, 2022

Објава број 1/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со...

Читај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

Posted on June 1, 2022

Согласно Оддлука бр.08-723/1 од 10.05.2022 година, Општина Теарце објавува јавен повик за членство во Локалниот младински совет. Повикот е отворен за сите младински огранизации, организации за млади, младински форуми на политички партии, ученички и студенски организации и други...

Читај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС

Posted on February 1, 2022

Одделение за урбанизам, сообраќај, општи дејности и заштита на животната средина при Општина Теарце. Согласно член 46 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМВ 32/20“). Градоначалникот на Теарце го објавува овој јавен оглас:

Читај повеќе

Известување

Posted on April 20, 2021

Во врска со Вашето барање доставено до Министерство за животна средина и просторно планирање-Сектор за просторно планирање под бр. УП1-15-485/2020 од 24.03.2019 год. поврзано со постапка за носење на планска документација измена и дополна на ЛУПД за ГП Л.2 на КП бр. 1307/1 и КП бр. 1307/2, КО Лешок...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on March 28 2020

Се известуваат граѓаните И правните лица на територија на Општина Теарце дека се распишува: Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови Јавниот ПОВИК се распишува согласно член 21 од Законот за просторно И урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ" бр.199/2014,42/2015

Читај повеќе

Соопштение

Posted on November 26, 2019

СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета на АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4 од ИЗМЕНА и ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН вон НАСЕЛЕНО МЕСТО ВО АТАРОТ НА СЕЛО ЛЕШОК НА К.П. БР. 1376 дел, 1376 2дел, 1376 Зрел и 1376 4дел и 1974дел К.О. ЛЕШОК...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on 01, March 2019

Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на Општина Теарце дека се распишува: Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови Јавниот повик се распишува согласно чаен 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сп.весник на РМ" бр.199/2О14,42/2015,...

Читај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

Posted on June 1, 2022

Согласно Оддлука бр.08-723/1 од 10.05.2022 година, Општина Теарце објавува јавен повик за членство во Локалниот младински совет. Повикот е отворен за сите младински огранизации, организации за млади, младински форуми на политички партии, ученички и студенски организации и други...

Читај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС

Posted on February 1, 2022

Одделение за урбанизам, сообраќај, општи дејности и заштита на животната средина при Општина Теарце. Согласно член 46 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМВ 32/20“). Градоначалникот на Теарце го објавува овој јавен оглас:

Читај повеќе

Известување

Posted on April 20, 2021

Во врска со Вашето барање доставено до Министерство за животна средина и просторно планирање-Сектор за просторно планирање под бр. УП1-15-485/2020 од 24.03.2019 год. поврзано со постапка за носење на планска документација измена и дополна на ЛУПД за ГП Л.2 на КП бр. 1307/1 и КП бр. 1307/2, КО Лешок...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on March 28 2020

Се известуваат граѓаните И правните лица на територија на Општина Теарце дека се распишува: Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови Јавниот ПОВИК се распишува согласно член 21 од Законот за просторно И урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ" бр.199/2014,42/2015

Читај повеќе

Соопштение

Posted on November 26, 2019

СООПШТЕНИЕ За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета на АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 4 од ИЗМЕНА и ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН вон НАСЕЛЕНО МЕСТО ВО АТАРОТ НА СЕЛО ЛЕШОК НА К.П. БР. 1376 дел, 1376 2дел, 1376 Зрел и 1376 4дел и 1974дел К.О. ЛЕШОК...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on 01, March 2019

Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на Општина Теарце дека се распишува: Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови Јавниот повик се распишува согласно чаен 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сп.весник на РМ" бр.199/2О14,42/2015,...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on January 20, 2020

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО во атар на село Лешок во м.в. Павчина, на К.П. бр. 1431, 1433, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2 и 1347/3 дел К.О. Лешок, општина Теарцe. ЕГИОНАЛЕН ПАТ (Р29274) СО ЛЕНТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ / ИСКЛУЧУВАЊЕ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА, ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Читај повеќе

Соопштение

Posted on July 18, 2019

Одделение ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Врз основа на член 35 и 51 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ" бр.199 I14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16) и Одлуката бр.09-473/4 од 13.09.2017 год., Градоначалникот на општина Теарце го дава следното: За организирање на Јавна презентација...

Читај повеќе

Објава

Posted on June 8, 2017

Барање за добивање Б - Интегрирана еколошка дозвола Врз основа на член 124 став (1) од Законот за животна средина (Службен Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 57/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Теарце, доставено е барање за добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола (со архивски број 10-730/1):

Читај повеќе
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk