Komunikatë

Shkarko komunikatën (download)
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk