Надлежности на градоначалникот

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со закон за период од 4 (четири) години. Градоначалникот својата функција ја извршува професионално.


Градоначалникот во рамките на своите надлежности:

• ја претставува и застапува Општината;

• ја контролира законитоста на прописите на Советот;

• ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;

• го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;

• го обезбедува извршувањето на работите кои што со Закон и се делегирани на Општината;

• иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;

• го предлага годишниот Буџет и Годешната сметка на Буџетот на Општината;

• го извршува Буџетот на Општината;

• избира директори на јавните служби кои ги основала Општината, врз основа на јавен конкурс;

• редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;

• решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со Закон;

• донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;

• раководи со општинската администрација;

• одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со Закон;

• обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста во согласност со Закон и Статутот и

• врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут.

Градоначалникот може да овласти раководен службеник на Општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

Градоначалникот со заклучок ги прогласува и ги објавува прописите на Советот во “Службен гласник на Општина Теарце”. Градоначалникот го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот.

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved