Комисии на Советот на општина Теарце

 

 

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Фестим Елмази

Председател

Ѓултен Ќазими

Член

Генц Мисими

Член

Лазар Ѓорѓиевски

Надворешен член

Арсиме Фетиши

Надворешен член

 

 

Статутарно-правна комисија

Бесник Османи

Председател

Амет Зибери

Член

Ерзен Елези

Член

Фердузе Шеапи

Надворешен Член

Емилија Николовска

Надворешен Член

 

 

Комисија за образование.

Имер Имери

Председател

Ѓултен Ќазими

Член

Валмира Селими

Член

Мирјета Алити

Надворешен Член

Бленд Џемаили

Надворешен Член

 

 

Комисија за планирање и уредување на простор и заштита на животната средина

Ријад Мустафи

Преседател

Сезгин Шерифи

Член

Илчо Тофиловски

Член

Бехар Халими

Надворешен член

Халил Реџепи

Надворешен член

 

 

Комисија за општински работи и сообраќај

Рами Селмани

Председател

Валон Идризи

Член

Илчо Тофиловски

Член

Бесјан Пајазити

Надворешен член

Ермира Јусуфи

Надворешен член

 

 

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Валмира Селими

Председател

Арјета Шасивари

Член

Ѓултен Ќазими

Член

Несрине Ќазими

Надворешен член

Оливер Ѓеорѓиевски

Надворешен член

Мерита Елмази

Член номиниран од општинската администрација

Гајур Салихи

Член номиниран од општинската администрација

 

 

Комисија за подароци и благодарници

Гзим Аземи

Председател

Валмира Селими

Член

Несрине Ќазими

Член

Катерина Поповска

Надворешен член

Леонита Ќазими

Надворешен член

 

 

Одлука за именување на претставници на Советот на општина Теарце во Училишниот совет на основните училишта на територијата на општина Теарце.

Генц Мисими

Претставник во Советот на општинското основно училиште „Еќрем Чабеј“, с.Слатино

Сезгин Шерифи

Претставник во Советот на Општинското основно училиште „Кирил Пејчиновиќ“, с.Теарце

Арјета Шасивари

Претставник во Советот на општинското основно училиште „Асдрени“, село Глоѓи

Фестим Елмази

Претставник во Општинскиот Основен Училишен Совет „Фаик Коница“, с.Доброшт

Бесник Османи

Претставник во Општинскиот Основен Училишен Совет „Исмаил Ќемали“, с.Нераште

 

 

Надзорен совет за контрола на материјално-финансиските работи

Бесник Османи

Председател

Фестим Елмази

Член

Аријан Хакики

Член

Илмиасан Хасипи

Надворешен член

Хабин Мемиши

Надворешен член

 

 

Комисија за односи меѓу заедниците во општина Теарце

Берат Џелили

Председател

Жарко Илиевски

Член

Мамут Хусеини

Член

Суада Хусеини

Член

Самир Сабити

Член

 

Општина Теарце