Kompetencat e Komunës se Tearcës

Sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, “Komuna” është njësi e vetëqeverisjes lokale, si bashkësi e banorëve të një zone të caktuar, e përcaktuar me ligj, e cila përmes organeve të saj dhe përmes administratës dhe shërbimeve të organizuara publike, mundëson kryerjen e kompetencave të përcaktuara me ligj. Komunat janë persona juridikë dhe kompetencat e tyre i kryejnë përmes organeve të zgjedhura drejtpërdrejt nga qytetarët.

Rregulloret komunale:
 • Komuna e rregullon kryerjen e kompetencave të saj me statut dhe rregullore të tjera.
 • Statuti i komunës rregullon:
  1. Organizimin dhe funksionimin e organeve komunale, organizimin dhe funksionimin e komisioneve të këshillit;
  2. Kryerja e punëve nga neni 20 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale; mënyrën e informimit të qytetarëve;
  3. Rastet e përjashtimit të publikut nga seancat e këshillit;
  4. Mënyrën dhe procedurën e parashtrimit të ankesave dhe propozimeve për punën e organeve komunale dhe veprimin sipas tyre;
  5. Mënyrën e organizimit të debateve publike, kryerjes së anketave dhe mbledhjes së propozimeve nga qytetarët;
  6. Mënyrën e kryerjes së detyrimeve në fushën e mbrojtjes në gjendje lufte, si dhe çështje të tjera me rëndësi për vetëqeverisjen lokale.
 • Rregulloret komunale janë publikuar para se të hyjnë në fuqi.
 • Mënyra e publikimit të rregullores rregullohet me statut.
Komuna ka stemën dhe flamurin e saj.
Stema e Komunës së Tearcës
Flamuri i Komunës së Tearcës
Komuna është përgjegjëse për kryerjen e këtyre aktiviteteve:
 • Planifikimi urban (urban dhe rural), dhënia e miratimeve për ndërtimin e objekteve me rëndësi lokale të përcaktuara me ligj, planifikimi hapësinor dhe rregullimi i tokës ndërtimore;
 • Mbrojtja e mjedisit dhe e natyrës, në drejtim të marrjes së masave për mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujit, ajrit, tokës, mbrojtjes së natyrës, mbrojtjes nga zhurmat dhe rrezatimi jojonizues;
 • Zhvillimi ekonomik lokal, në aspektin e planifikimit të zhvillimit ekonomik lokal, përcaktimit të prioriteteve zhvillimore dhe strukturore, zhvillimit të politikave ekonomike lokale, mbështetjes së zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrjes në nivel lokal dhe në këtë kontekst pjesëmarrje në ngritjen dhe zhvillimin e rrjeti lokal i institucioneve dhe agjencive dhe promovimi i partneriteteve;
 • Aktivitetet komunale, për sa i përket furnizimit me ujë të pijshëm, shpërndarjes së ujit teknologjik, kullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza, kullimit dhe trajtimit të ujërave të rrëmbyeshëm, ndriçimit publik, mirëmbajtjes së pastërtisë publike, grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta dhe teknologjike komunale, rregullimit dhe organizimit publik lokal. Poashtu ndërtimi, mirëmbajtja, rindërtimi dhe mbrojtja e rrugëve dhe rrugëve lokale dhe objekteve të tjera infrastrukturore, rregullimi i regjimit të trafikut, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sinjalistikës së trafikut rrugor, ndërtimi dhe mirëmbajtja e parkingut publik. largimi i automjeteve të parkuara pa leje, largimi i automjeteve të dëmtuara nga hapësirat publike, ndërtimi dhe mirëmbajtja e tregjeve, pastrimi i oxhaqeve, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parqeve, gjelbërimit, pyjeve të parkut dhe zonave rekreative, rregullimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i shtretërve të lumenjve në zonat urbane, të përcaktuara emërtimi i rrugëve, shesheve dhe objekteve të tjera të infrastrukturës;
 • Kultura, në aspektin e mbështetjes institucionale dhe financiare të institucioneve dhe projekteve kulturore, duke ushqyer folklorin, zakonet, zejet e vjetra dhe vlera të ngjashme kulturore, organizimin e ngjarjeve kulturore, nxitjen e formave të ndryshme specifike të krijimtarisë;
 • Sporti dhe rekreacioni, në drejtim të zhvillimit të sportit masiv dhe aktiviteteve rekreative, organizimit të manifestimeve dhe manifestimeve sportive, mirëmbajtjes dhe ndërtimit të objekteve sportive, si dhe mbështetjes së sindikatave sportive;
 • Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve, për sa i përket financimit, investimeve, mirëmbajtjes dhe pronësisë së kopshteve dhe shtëpive të të moshuarve, realizimit të kujdesit social për personat me aftësi të kufizuara, fëmijët pa prindër dhe kujdesin prindëror me probleme arsimore dhe sociale, me nevoja të veçanta, nga familjet me një prind si dhe fëmijët e rrugës, personat në rrezik social, të prekur nga abuzimi me drogën dhe alkoolin, ndërgjegjësimi i publikut, strehimi i personave në rrezik social, ushtrimi i të drejtës së tyre dhe edukimi i fëmijëve parashkollorë;
 • Arsimi, në drejtim të krijimit, financimit dhe administrimit të shkollave fillore dhe të mesme në bashkëpunim me pushtetin qendror, në përputhje me ligjin, si dhe organizimin e transportit dhe ushqimit të nxënësve;
 • Kujdesi shëndetësor, në drejtim të menaxhimit të rrjetit të organizatave publike shëndetësore dhe objekteve të kujdesit parësor shëndetësor në të cilin komuna është e përfaqësuar, edukimi shëndetësor, promovimi shëndetësor, aktivitetet parandaluese, mbrojtja shëndetësore e punëtorëve. dhe sigurinë në punë, mbikëqyrjen e shëndetit mjedisor, mbikëqyrjen e sëmundjeve ngjitëse, ndihmën për pacientët me nevoja të veçanta dhe fusha të tjera të përcaktuara me ligj;
 • Kryerja e përgatitjeve dhe marrja e masave për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve dhe të mirave materiale nga shkatërrimet ushtarake, fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet tjera dhe pasojat e tyre;
 • Mbrojtja nga zjarri, në kuptim të prevenimit dhe koordinimit me Qendrën për Menaxhim me Kriza
 • Mbikëqyrja e kryerjes së aktiviteteve në kompetencë të komunës;
 • Çështje të tjera të përcaktuara me ligj.

Copyright © 2021 - Komuna e Tearcës · All Rights Reserved