Administrata

 

Administrata e komunës së Tearcës

Numri i të punësuarëve

28

Statusi i të punësuarëve

nëpunës shtetëror

20

të punësuar sipa ligjit për marrëdhënie pune

2

të punësuar me kontratë

6

 

 

 

 

 

Përgatitja arsimore

magjistër

2

arsim universitar

15

 

arsim të lartë

1

 

arsim të mesëm

9

 

arsim fillor

1