Kryetari i këshillit

Kryetar këshilli: Besnik Osmani

e-mail adresa: nikii_749@hotmail.com