Departamentet e Komunës së Tearcës


Komuna e Tearcës sipas sistematizimit të saj perfshine 10 Departamente, siq jane:

 

 Njësia për revizion të brendshëm

 Njësia për punë të përgjithshme administrative dhe çështje normative-juridike

 Njësia për veprimtari publike

 Njësia për menaxhim me resurset njerëzore

 Njësia për çështje financiare

 Njësia për tatime dhe taksa komunale

 Njësia për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

 Njësia për mbykqirje të inspektimit

 Njësia për zhvillim ekonomik lokal

 Njësia për furnizime publike

 

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved