Ценовник на административните услуги

Уплатна   сметка Цел на дознака Приходна шифра  Износ
84016802400 Данок на промет на недвижности и права 713311 Пазарната вредност * 3%
84016802507 Данок на имот 713111 Вредноста на станбena зграда * 0,05%
84016802512 Данок на имот од правни лица 713113 Вредноста на објектот * 0,10%
84016802533 Данок на населство и подарок 713211 Пазарната вредност * 5%
84016803182 Администрати -вни такси 722315 300,00 ден
84016803182 Адм. Такси кои се плаќаат за урбанистичка согласност 722315 300,00 ден
84016803182 Адм. такси за извод 722315 550,00 ден
84016806511 Уредување на градежно земјиште за стамбен објект (1) 717137 М2 x 120,00 ден
84016806511 Уредување на градежно земјиште за деловен објект (1) 717137 М2 x 180,00 ден
84016806511 Уредување на градежно земјиште за објекти со намена Г (1) 717137 М2 x 300,00 ден
84016807412 Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. 733144 М2 x 61,5 ден.
84016803182 Одобрение 722315 1550,00 ден

(1) - Со одлука на Совет на Општина Теарце (download).

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved