Администрација на Општина Теарце

 

Одделение за Човечки Ресурси

Фатон Халити

Маг.Инжињер на Компјутерски Науки

Натмир Алити

Виш соработник

Артан Муареми

Помлад Соработник<

Елмедин Џемаили

Референт

Севиме Џелили

Помлад Соработник

 

Одделение за општи административни и нормативно - правни работи

Неџбедин Исмаили

Раководител на Одделение

Гајур Салихи

Советник

Мирије Мустафи

Помлад Соработник

Халит Гафури

Помлад Соработник

Бесник Шаќири

Помлад Соработник

Аслан Мемиши

Самостоен референт

Абаз Џемаили

Технички работник

Њејази Саити

Технички работник

Фиторе Вејсели

Технички работник

Исмаил Амети

Технички работник

Шериф Емини

Технички работник

Таџедин Белули

Помлад Соработник

 

Одделение за јавни дејности

Муамет Реџепи

Раководител на Одделение

Абдилсамет Мамути

Соработник

Мерита Елмази

Советник

 

Одделение за локален економски развој

Бесим Имери

Раководител на Одделение

Мелиха Мустафи

Соработник

Бајрам Јонузи

Помлад Соработник

 

Одделение за инспекциски работи

Саладин Зеќири

Советник

Хусеин Хусеини

Советник

 

Одделение за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и патишта

Сазана Рамизи

Раководител на Одделение

Африм Елези

Советник

Лирим Џелили

Советник

Јусуф Муради

Референт

Веско Динковски

Самостоен референт

Александар Божиновски

Самостоен референт

Zemri Arifi

Самостоен референт

 

Одделение за даноци и комунални такси

Флора Фејзулахи

Соработник

Валдета Ќамили

Советник

Хирмете Садики

Помлад Соработник

 

Одделение за финансиски прашања

Шинаси Мемети

Раководител на Одделение

Газменд Велии

Виш соработник

 

Одделение за внатрешна ревизија

Бурим Мемеди

Помлад Соработник

 

Одделение за јавни набавки

Фатмире Алии

Соработник

Валдета Мемеди

Помлад Соработник

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk