Извештај за едногодишната работа (2021-2022) на Советот на Oпштина Теарцe


Почитувани жители на Oпштина Теарце.


Bо продолжение ви го пренесуваме деталниот извештај за едногодишната работа на Советот на Oпштината и неговиот начин на работа, одлуките,органите и составот на советот.

Се надеваме дека ваквата практика ќе продолжи да биде зачувани и ќе влијаат на зголемување на транспарентноста, отчетноста и доверливоста на граѓаните на нашата Oпштина.


Им благодариме на сите советници, без разлика на политичка партија или националност, за трудот и придонесот што го дадоа во едногодишното работење.

Со почит,
Преседател на Советот
Бесник Османи

Извештај (2021-2022) на Советот на Oпштина Теарцe
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk