Известување за јавен увид

Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти
Формулар за поднесување коментари
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk