Покана за свикување на дваесеттата седница на Советот на Општина Теарце

Покана за свикување на дваесеттата седница на Советот на Општина Теарце
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk