Cредба co Директорот на Бирото за Регионален Развој

Градоначалникот на општина Теарце г-дин Нухи Незири и Директорот на Бирото за Регионален Развој г-дин Рамиз Реџепи денес на ден 30.09.2022 во Бирото за Регионален Развој се потпишаа три договори за финансирање на три инфраструктурни проекти, и тоа :


- Изградба и реконструкција на локален пат во с . Глоѓи
- Реконструкција на зафат за системот за снабдување со вода пиење за с. Доброште и
- Изградба и реконструкција на локален пат - Р1203 стара железничка станица -Теарце
Овие проекти се апликации во рамки на јавниот повик за 2022 година.

Од канцеларија за информации

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk