Општина Теарце - оглас за доделување на договор за воспоставување на Јавно Приватно Партнерство – Концесија за јавна услуга за собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад на територијата на општина Теарце.


Municipality of Tearce - Public Access to the System for E-Procurement (link).
Komunës së Tearcës - shpallja e hapur për vendosje të kontratës për Partneritet Publiko Privat – Koncesion për grumbullimin, transportin dhe deponimin e mbeturinave komunale në territorin e komunës së Tearcës. (ALB)
Општина Теарце - оглас за доделување на договор за воспоставување на Јавно Приватно Партнерство – Концесија за јавна услуга за собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад на територијата на општина Теарце.. (MK)
Municipality of Tearce - open announcement for the conclusion of the Partnership contract Public Private - Concession for waste collection, transport and disposal of municipal waste in the territory of the municipality of Tearce. (ENG)


Me datë 15.06.2022 është bërë shpallja e hapur për vendosje të kontratës për Partneritet Publiko Privat – Koncesion për grumbullimin, transportin dhe deponimin e mbeturinave komunale në territorin e komunës së Tearcës. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është deri më datë 15.07.2022 , ora 11:00 sipas kohës lokale. Dorëzimi i ofertave është në formë të shkruar. (ALB)На ден 15.06.2022 година е објавен оглас за доделување на договор за воспоставување на Јавно Приватно Партнерство – Концесија за јавна услуга за собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад на територијата на општина Теарце. Краен рок за доставување на понудите е до 15.07.2022 година , 11:00 часот според локално време. Доставувањето на понудите е во хартиена форма. (МКД)


On 15.06.2022, an open announcement was made for the conclusion of the Partnership contract Public Private - Concession for waste collection, transport and disposal of municipal waste in the territory of the municipality of Tearce. The deadline for submission of bids is up on 15.07.2022, at 11:00 local time. Submission of bids is in the form of written. (ENG)

 

Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk