Меморандум за соработка меѓу Институт за лидерство и јавни политики и Општина Теарце

Целта на овој Меморандум е соработка меѓу двете страни за зајакнување и учество на жените во локалната самоуправа и политика, преку различни активности предводени од Институт за лидерство и јавни политики, односно во интерес на општините од Полог и пошироко односно на интерес на локалната заедница.
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk