Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutiti për Lidership dhe Politika Publike dhe Komunës së Tearcës

Qëllimi i këtij memorandumi është bashkëpunimi i dy palëve në fuqizimin dhe pjesëmarjen e grave në vetëqeverisjen lokale dhe politikë përmes aktiviteteve të ndryshme të udhëhequra nga Institutiti për Lidership dhe politika publike, respektivisht në interes të komunave në Pollog dhe më gjërë, në interes të mbar komitetit lokal.
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk