Буџет на Општина Теарце

Буџет на Општина Теарце за 2023(Download)

Бџчет на Општина Теарце за 2022(Download)

Буџет на Општина Теарце за 2021(Download)

Буџет на Општина Теарце за 2020 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2019 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2018 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2017 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2016 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2015 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2014 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2013 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2012 (Download)

Буџет на Општина Теарце за 2011 (Download)

Завршни Сметки

За 2022 година (download)

За 2021 година (download)

За 2020 година (download)

За 2019 година (download)

За 2018 година (download)

За 2017 година (download)

За 2016 година (download)

За 2015 година (download)

За 2014 година (download)

За 2013 година (download)

За 2012 година (download)

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved