Kontakt për çështje në Arsim

Muamet Rexhepi
Përgjegjës për çështje arsimore në Komunën e Tearcës

e-Mail: muametrex@gmail.com

Tel: 00389 75 448 021
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk