Rreth Komunës së Tearcës


Komuna e Tearcës ndodhet ne veriperëndim të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Komuna e Tearcës gjendet në fshatin Tearcë, që është vetëm 11 KM nga Qyteti i Tetovës. Komuna e Tearcës përshinë një zonë gjeografike prej 136,54 km², dhe sipas karakteristikave gjeografike paraqet Komunë rurale që përbëhet prej 13 fshatrave.

Prej fshatrave më të mëdhej gjeografikisht dhe me popullsi në Komunën e Tearcës jane:
 Fshati Tearcë
 Fshati Sllatinë
 Fshati Nerashtë
 Fshati Dobroshtë
 Fshati Gllogjë
 Fshati Përshefcë
 Fshati Odër
 Fshati Leshkë
 Fshati Neproshten

Për nga përbërja etnike e popullsisë Komuna e Tearcës kryesisht përbëhet prej popullatës Shqiptare (84.4%), pastaj vijojnë popullata Maqedone me (12.2%), dhe popullata Turke me (2.3%).

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk