Општина Теарцe го отвора „Центарот за дијаспора”

< Имајќи во предвит важноста која што ја имате во матичната земја ве информираме дека Градоначалникот на Општина Теарце, Нухи Незири денеска со министерот за Диаспора, Џемаил Чупи потпишаат договор за отварање на една канцеларија за соработка со Диаспората која што ќе се вика “ Центар за Диаспора”. Ова канцеларија ќе има улога на посредување и ќе служи како центар, каде нашата Диаспора ќе има полесен пристап за потрбните информации и дополнителни насоки основани на нивните права за потрбните процедури пред надлежните институции, затоа жителите на нашата Општина која живеат надвоп од државата во ќе им се овозможи полесен пристап до потребните информации и ќе им бидат дадени дополнителни упатсва врз основа на нивните права и обврски во соодветните постапки. Зачувувањето на врските со Диаспората e од особената важност и нвратите за вас ќе бидаат секогаш отворени.

Национална стратегија на РСМ за соработка со дијаспората
Анкета „Центар за дијаспора„ на локално ниво(напомена: Анкетата е подготвена од Министерството за дијаспора, општина Теарца не е одговорна за нејзината содржина)
Говор на министерот задолжен за дијаспора, д-р. Џемаил Чупи со кој ја отвори обуката за ориентација во работните активности на „Центрите за дијаспора„ на локално ниво
Oбуката за ориентација во работните активности на „Центрите за дијаспора„ на локално ниво
Претставници на кабинетот на министерот задолжен за дијаспора, Џемаил Чупи, учествуваа на дводневната обука за градење капацитети: „Дознаки во Северна Македонија: компаративна анализа и мерки за подобрување“
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk