Вработени во општина Теарце

Број на вработени во општина Теарце

56

Статус на вработени

Државен службеник

36

Помошно Техничко Лице

5

Вработени со договор

15

Образовна подготовка

Магистар

7

Универзитетско образование

31

Високо образование

1

Средно образование

16

Основно образование

1

 

Вработени по пол

Мажи

Жени

39

17

 

Одлуки за вработување

Одлука бр. 02 2023

Posted on April 07, 2023

Одлука бр. 01 2023

Posted on Mars 09, 2023


 

Интерен Огласи

Интерен оглас бр.03 2023

Posted on May 26, 2023

Интерен оглас бр.02 2023

Posted on Mars 31, 2023

Интерен оглас бр.01 2023

Posted on Februar 23, 2023


Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk