Informacion me Karakter Publik

Natmir Aliti
Person i Autorizuar për dhënien e Infomatave me Karakter Publik

e-Mail: natmir.aliti@live.com

Tel: 00389 71 537 157
Vendimi i Komunës për Person te Autorizuar

TË DHËNA TRANSPARENTE (Mars 2022)

Në bazë të Ligjit për përdorimin e të dhënave të sektorit publik, është përcaktuar detyrimi për institucionet dhe organet e sektorit publik, në përputhje me mundësitë teknike që kanë, të publikojnë të dhënat që krijojnë në kryerjen e kompetencave të tyre që do t'i vënë në dispozicion per perdorim.
Të dhënat përveç formatit të lexueshëm duhet të publikohen si të dhëna të papërpunuara në format të përpunueshëm kompjuterik dhe të jenë të disponueshme në format të hapur së bashku me meta të dhënat e tyre deri në nivelin më të ulët të detajeve.
SHPALLJA PUBLIKE E TË DHËNAVE
Emri i grupit të të dhënave XLSX link CSV link
Administrata e Komunës së Tearcës XLSX CSV
Këshilli i Komunës së Tearcës XLSX CSV
Komisionet dhe anëtarët e Këshillit të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Seancat e Këshillit të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Fletoret Zyrtare të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Miratimi i dokumenteve strategjike të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Lista e shërbimeve të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Çmimorja e Shërbimeve të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Plani vjetor i prokurimit publik të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Kontratat e lidhura të prokurimit publik XLSX CSV
Prokurimet publike të publikuara të Komunës së Tearcës XLSX CSV
Institucionet arsimore të Komunës së Tearcës XLSX CSV

 

Formular të rëndësishëm

Formular - Kerkesë për qasje tek informatat me karatker publik
Formular - Ankesë për qasje tek informatat me karatker publik
Lista e informatave me karatker publik
Ligji për informata me karakter publik
Raport vjetor per 2021
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk