ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Согласно Законот за користење на податоци од јавниот сектор утврдена е обврска за институциите и органите од јавниот сектор, согласно нивните технички можности, да објавуваат податоци кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење. Податоците покрај читлив формат треба да бидат објавени како необработени податоци во компјутерски обработлив формат и да бидат достапни во отворен формат заедно со нивната метадата до најниското ниво на деталност.
ЈАВНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Објавено во Април 2023
Буџет на Општина Теарце за 2023 година - приходи (.xlsx)
Буџет на Општина Теарце за 2023 година - приходи (.csv)
Буџет на Општина Теарце за 2023 година - расходи(.xlsx)
Буџет на Општина Теарце за 2023 година - расходи (.csv)
Администрација на Општина Теарце (.xlsx)
Администрација на Општина Теарце (.csv)
Седници на Совет на Општина Теарце (.xlsx)
Седници на Совет на Општина Теарце(.csv)
Службени гласници на Општина Теарце (.xlsx)
Службени гласници на Општина Теарце(.csv)
Усвоени Стратешки документи на Општина Теарце (.xlsx)
Усвоени Стратешки документи на Општина Теарце (.csv)
Годишен план за јавни набавки на Општина Теарце (.xlsx)
Годишен план за јавни набавки на Општина Теарце (.csv)
Склучени договори за Јавни Набавки(.xlsx)
Склучени договори за Јавни Набавки (.csv)
Објавени јавни набавки на Општина Теарце(.xlsx)
Објавени јавни набавки на Општина Теарце (.csv)
Образовни институции на Општина Теарце (.xlsx)
Образовни институции на Општина Теарце (.csv)
Објавен во Март 2022
Администрација на Општина Теарце (.xlsx)
Администрација на Општина Теарце (.csv)
Совет на општина Tеарце (2021-2025) (.xlsx)
Совет на општина Tеарце (2021-2025) (.csv)
Комисии и членови на Совет на Општина Теарце(2021-2025) (.xlsx)
Комисии и членови на Совет на Општина Теарце(2021-2025) (.csv)
Седници на Совет на Општина Теарце (.xlsx)
Седници на Совет на Општина Теарце(.csv)
Службени гласници на Општина Теарце(.xlsx)
Службени гласници на Општина Теарце (.csv)
Усвоени Стратешки документи на Општина Теарце (.xlsx)
Усвоени Стратешки документи на Општина Теарце (.csv)
Листа на услуги на Општина Теарце (.xlsx)
Листа на услуги на Општина Теарце (.csv)
Ценовник на Услугите на Општина Теарце (.xlsx)
Ценовник на Услугите на Општина Теарце(.csv)
Годишен план за јавни набавки на Општина Теарце (.xlsx)
Годишен план за јавни набавки на Општина Теарце (.csv)
Склучени договори за Јавни Набавки(.xlsx)
Склучени договори за Јавни Набавки (.csv)
Објавени јавни набавки на Општина Теарце(.xlsx)
Објавени јавни набавки на Општина Теарце (.csv)
Образовни институции на Општина Теарце (.xlsx)
Образовни институции на Општина Теарце(.csv)

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved