Одделенија на Општина Теарце


Општина Теарце според својата систематизација опфаќа 10 Одделенија и тоа:

 Единица за внатрешна ревизија

 Единица за општи административни и нормативно - правни работи

 Единица за јавни дејности

 Единица за Човечки Ресурси

 Единица за финансиски прашања

 Единица за даноци и комунални такси

 Единица за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и патишта

 Единица за инспекциски работи

 Единица за локален економски развој

 Единица за јавни набавки

Copyright © 2021 - Општина Теарце · All Rights Reserved