Kontratat e lidhura / Склучени Договри


Planin vjetor per 2021 te Komunes se Tearces per furnizime publike.

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk