Komisionet e Këshillit të Komunës së Tearcës

 

Komisioni për financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal.

Festim Elmazi

Kryetar

Gjulten Qazimi

Anëtarë

Genc Misimi

Anëtarë

Llazar Gjeorgjievski

Anëtarë i jashtëm

Arsime Fetishi

Anëtarë i jashtëm

 

Komisioni Statutar-Juridik.

Besnik Osmani

Kryetar

Amet Ziberi

Anëtarë

Erzen Elezi

Anëtarë

Ferduze Sheapi

Anëtarë i jashtëm

Emilia Nikollovska

Anëtarë i jashtëm

 

Komisioni për arsim.

Imer Imeri

Kryetar

Gjulten Qazimi

Anëtarë

Valmira Selimi

Anëtarë

Mirjeta Aliti

Anëtarë i jashtëm

Blend Xhemaili

Anëtarë i jashtëm

 

Komisioni për planifikim dhe rregullimin e hapësirës dhe mbrojtjen e ambientit jetësor.

Rijad Mustafi

Kryetar

Sezgin Sherifi

Anëtarë

Ilço Tofillovski

Anëtarë

Behar Halimi

Anëtarë i jashtëm

Halil Rexhepi

Anëtarë i jashtëm

 

Komisioni për punë komunale dhe komunikacion.

Rami Selmani

Kryetar

Valon Idrizi

Anëtarë

Ilço Tofillovski

Anëtarë

Besjan Pajaziti

Anëtarë i jashtëm

Ermira Jusufi

Anëtarë i jashtëm

 

Komisioni për mundësi të njëjta mes grave dhe burrave.

Valmira Selimi

Kryetar

Arjeta Shasivari

Anëtarë

Gjulten Qazimi

Anëtarë

Nesrine Qazimi

Anëtarë i jashtëm

Oliver Gjorgjievski

Anëtarë i jashtëm

Merita Elmazi

Anëtarë i propozuar nga administrata komunale

Gajur Salihi

Anëtarë i propozuar nga administrata komunale

 

Komisioni për dhurata dhe mirënjohje.

Gzim Azemi

Kryetar

Valmira Selimi

Anëtarë

Nesrine Qazimi

Anëtarë

Katerina Popovska

Anëtarë i jashtëm

Leonita Qazimi

Anëtarë i jashtëm

 

Vendim për emërimin e përfaqësuesve të Këshillit të komunës së Tearcës në Këshillin e shkollës të shkollave fillore në territorin e komunës së Tearcës.

Genc Misimi

Përfaqësues në Këshillin e shkollës fillore komunale “Eqrem Çabej”, f.Sllatinë.

Sezgin Sherifi

Përfaqësues në Këshillin e shkollës fillore komunale ”Ismail Qemali”, f.Nerasht

Arjeta Shasivari

Përfaqësues në Këshillin e shkollës fillore komunale ”Asdreni”, f.Gllogjë

Festim Elmazi

Përfaqësues në Këshillin e shkollës fillore komunale ”Faik Konica”, f.Dobrosht

Besnik Osmani

Përfaqësues në Këshillin e shkollës fillore komunale ”Kiril Pejçinoviç”, f.Tearcë

 

Këshilli mbykqyrës për kontrollë të punëve materialo-financiare.

Besnik Osmani

Kryetar

Festim Elmazi

Anëtarë

Arian Hakiki

Anëtarë

Ilmiasan Hasipi

Anëtarë i jashtëm

Harbin Memishi

Anëtarë i jashtëm

 

Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive në komunën e Tearcës.

Berat Xhelili

Kryetar

Zharko Ilievski

Anëtarë

Mamut Huseini

Anëtarë

Suada Huseini

Anëtarë

Samir Sabiti

Anëtarë

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk