Departamentet e Komunës së Tearcës


Komuna e Tearcës sipas sistematizimit te saj perfshine 10 Departamente, siq jane:.


 Njësia për revizion të brendshëm
 Njësia për punë të përgjithshme administrative dhe çështje normative-juridike
 Njësia për veprimtari publike
 Njësia për menaxhim me resurset njerëzore
 Njësia për çështje financiare
 Njësia për tatime dhe taksa komunale
 Njësia për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
 Njësia për mbykqirje të inspektimit
 Njësia për zhvillim ekonomik lokal
 Njësia për furnizime publike

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk