Çmimet e sherbimeve administrative

Llogaria e pageses Qellimi i pageses Kodi i te ardhurave  Vlera
84016802400 Tatimi në qarkullim i patundshmërive dhe të drejtave. 713311 Vlera e tregut * 3%
84016802507 Tatimi në pronë. 713111 Vlera e një ndërtese banimi * 0,05%
84016802512 Tatimi në pronë nga subjekte juridike. 713113 Vlera e objektit * 0,10%
84016802533 Tatimi në trashigimi dhe dhurata. 713211 Vlera e tregut * 5%
84016803182 Taksa administrative. 722315 300,00 den.
84016803182 Taksa administrative për pëlqim urbanistikë. 722315 300,00 den.
84016803182 Taksa administrative për certifikatë. 722315 550,00 den.
84016806511 Rregullimi i tokës ndërtimore për objekt banimi.(1) 717137 М2 x 120,00 den.
84016806511 Rregullimi i tokës ndërtimore për objekt afarist. (1) 717137 М2 x 180,00 den.
84016806511 Rregullimi i tokës nërtimore për redestinim G (1) 717137 М2 x 300,00 den.
84016807412 Kompenzim për vërtetimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje. 733144 М2 x 61,5 den.
84016803182 Leje. 722315 1550,00 den.

(1) - Me vendim të Këshillit të Komunës së Tearcës (download).

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk