Udhezues për operatorët që përgadisin ushqim për instutcionet parashkollore dhe shkollore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Organizata e Konsumatorëve të Maqedonisë (OKM) në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) në kuadër të Programit qeveritar për Mbrojtjen e Konsumatorit për vitin 2020, implementuan projekt dhe hartuan dy udhëzues për operatorët që përgatisin ushqim për kopshte dhe shkolla fillore, me titull :
1. Manual për operatorët ushqimorë në institucionet shkollore
2. Manual për operatorët ushqimorë në institucionet parashkollore - kopshte

Përgatitja e udhëzuesve ka marrë në konsideratë rregulloret ekzistuese për sigurinë e ushqimit, dhe gjithashtu përshkruan procedurat për prodhim të mirë dhe praktika të mira higjienike që duhet të zbatojnë operatorët ushqimorë në këtë lloj. Bashkangjitur janë shënimet e praktikave të mira të higjienës dhe praktikave të mira prodhuese që duhet t'i udhëzojnë këta operatorë të ushqimit.
Gjatë hartimit të udhëzuesve, u mor në konsideratë edhe Rregullorja për standardet e ushqimit në shkollat ​​fillore, i miratuar nga Ministria e Arsimit.  Udhëzuesit përmbajnë një propozim për një menu javore, e cila plotëson nevojat e grupeve për të cilat dedikohen, respektivisht fëmijët në parashkollorë (kopshte) dhe fëmijët nga shkollat ​​fillore.

 

1. Kerkese per bashkepunim. Download.

2. Udhezues per operatoret parashkollor Download.

3. Udhëzues per operatoret neper shkolla (download).

 

THIRRJE PËR PËRKRAHJE TË AMVISËRIVE NGA KOMUNA E TEARCËS PËR APLIKIMIN E MASAVE TË EFIKASITETIT ENERGJETIK (Vazhdohet afati per aplikim deri me 15.Korrik.2020)

 

 

 

THIRRJE PËR PËRKRAHJE TË AMVISËRIVE NGA KOMUNA E TEARCËS PËR APLIKIMIN E MASAVE TË EFIKASITETIT ENERGJETIK

1. Thirrja per perkrahje te amviserive nga Komuna e Tearces per aplikim te masave te efikasitetit energjetik. Download.

2. Paraqitje për aplikim Download.

3. Njoftim per vazhdim te afatit per aplikim (download).

____ Komunikate / Соопштение____

 

 

Komunikaten mund qe ta download ketu, ndersa materialin e lendes ne linkun e meposhtem.

Известувањето можете да прочитате тука, а Предметот можете Download во слединот линк.

1. Објава на Македонски (МК) Download.

2. Komunikate ne Shqip (AL) Download.

Komuna e Tearcës pranoi Donacion nga Kompania Ecolog International

 

 

Gjatë kësaj periudhe, kur po përballemi me pandeminë e shkaktuar nga Covid-19, Ecolog International vjen me një donacion që ka për qëllim t’u sjellë lehtësira shumë nxënësve që vijnë nga familjet në nevojë. Siç është e ditur tashmë, masat për parandalimin e përhapjes së virusit e sollën nevojën që arsimi të kalojë në formën e zhvillimit të procesit mësimor online. Si rrjedhojë, në mungesë të pajisjeve teknologjike adekuate shumë nxënës mbetën jashtë këtij procesi. Për t’ua mundësuar ndjekjen e mësimit online një numri të madh të këtyre nxënësve, një ekip i dedikuar i kompanisë Ecolog e projektoi këtë donacion brenda dy javësh. Për realizimin e këtij projekti Ecolog International e çmon dhe i falënderon institucionet shtetërore për kontributin e tyre duke siguruar evidencën e nxënësve që u mungojnë këto pajisje në të gjitha komunat e vendit. Në bazë të këtij informacioni u vendos që projekti të dizajnohet në mënyrë që t’i mbulojë rastet nga familjet më të rënduara sociale, duke filluar nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Manastiri, Kërçova, Ohri, Struga, Dibra, Prilepi, Kumanova, Velesi, Strumica, Gjevgjelia, Krusheva, e duke u shtrirë edhe në zonat rurale.

Nga Zyra për Informim e Komunës së Tearcës.

____ Komunikatë / Соопштение ______

 

 

 

Download ne linkun e meposhtem.

Download во слединот линк.

1. Објава на Македонски (МК) Download.

2. Komunikate ne Shqip (AL) Download.

____ Komunikatë / Соопштение ______

 

 

Download ne linkun e meposhtem.

Download во слединот линк.

1. Објава на Македонски (МК) Download.

2. Shpallja ne Shqip (AL) Download.

_______ ОБЈАВА / SHPALLJE________

Почитувани,

Во прилог следните документи јавно се објавуваат:

1.Соопштение за Јавните расправии по Нацрт извештајот за стратегиска оцена ќе се одржат во Тетово на ден 12.12.2019 во просториите на салата на советот во 12.00 часот и Гостивар на ден 11.12.2019 година во просториите на салата на советот во 12.00 часот. 

2.Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животна средина

3.Регионален план за управување со отпад за Полошкиот регион 

 

Të nderuar,

Në vazhdim do ti gjeni dokumentet e mëposhtme të publikuara:

1.Shpallje për Diskutime publike për Propozim raportin për vlerësim strategjik do të mbahen në Tetovë më 12.12.2019 në hapsirat e sallës së këshillit në ora 12.00 dhe në Gostivar më 11.12.2019 në hapsirat e sallës së këshillit në ora 12.00. 

2.Propozim raporti për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor

3.Plani rajonal për menaxhim me mbetjet për rajonin planor të Pollogut 

Download ne linkun e meposhtem.

Download во слединот линк.

1. Објава на Македонски (МК) Download.

2. Shpallja ne Shqip (AL) Download.

3. Draft Report Download.

4. Revised Draft Download.

 

____Komunikatë / Соопштение_____

 

 


Gjithashtu, dokumentin mundeni ta shkarkoni  Ketu


Документот можете да го видите во следниот линк  Тука

 

Komuna e Tearcës në bashkëpunim me Bashkimin Europian, investon në sisteme fotovoltaike.

Bashkimi Evropian siguroi 15.5 milion euro për zhvillimin e infrastrukturës rurale. Shuma e përgjithshme e programit, përfshirë kofinancimin nga Qeveria është 20,667 milionë euro. Programi implementohet nga Ministria e Financave dhe administrohet nga Banka Botërore.  Koordinimi i projektit bëhet nga ana e komunës së Tearcës.
Ministria e Financave në kuadët të MSIP projekit ka ndarë një pjesë të fondeve të parashikuara në program, në përputhje me donatorin dhe administratorin e grantit, për furnizimin dhe instalimin e sistemeve fotovoltaike në objektet publike komunale.
Komuna e Tearcës është  përfitoi nga ky grant dhe sistemet fotovoltaike u instaluan në këto tre objekte:

  • Objekti administrative i komunës së Tearcës,
  • Objekti i ri SH.F.K. “Kiril Pejçinoviq” – Tearcë,
  • Objekti i shkollës periferike SH.F.K. “ Faik Konica” –  Odër.

Me furnizimin dhe instalimin e sistemeve fotovoltaike do të bëhen kursime të konsiderueshme të energjisë elektrike në këto objekte publike, të cilat do të zvogëlojnë drejtpërdrejt shpenzimet e komunës. Në të njëjtën kohë, ky projekt do të mundwsoj rritjen e numrit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë të përdorura në përputhje me përpjekjet strategjike të Qeverisë për inkurajimin e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, efikasitetin energjetik dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor. Realizues i punimeve KMG EOL Kvazar – Shkup.

Nga zyra per informim e Komunes se Tearces.

____Komunikatë / Соопштение_____

 


Gjithashtu, dokumentacionin mundeni ta shkarkoni  Ketu


Документацијта можете да го видите во следниот линк  Тука

____Thirrje Publike / Јавен Повик_____

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 27 paragrafi 2 të Ligjit për financimin e njësive të  vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e  Republikës së Maqedonisë nr.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11, 192/158dhe 209/18) dhe nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të njësive të  vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual të themeluar nga njësitë e   vetëqeverisjes  lokale për  financimin e  obligimeve të arritura e të  papaguara („Gazeta  zyrtare e RM” nr.209/18 dt.15.11.2018), kryetari i komunës së Tearcës, shpall:

THIRRJE  PUBLIKE

Tek kreditorët e komunës së Tearcës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual, të themeluar nga komuna e Tearcës në  fushën e arsimit, mbrojtjes së  fëmijëve dhe mbrojtjes sociale për paraqitjen e kërkesave të arritura dhe të  papaguara

Thirren kreditorët e komunës së Tearcës, kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar  nga komuna e Tearcës në fushën e arsimit, mbrojtjes sociale e të fëmijëve t’i paraqesin kërkesat e arritura e të papaguara.

Afati për paraqitjen e kërkesave është 8 ( tetë) ditë  pune nga  dita e  shpalljes së Thirrjes publike.
Dita e shpalljes së Thirrjes publike nuk përllogaritet në afat.

Të drejtën e paraqitjes së kërkesës e kanë të gjithë kreditorët për kërkesat e arritura e të papaguara, që janë paraqitur në sistemin ESPEO përfundimisht me  shtatorin e vitit 2018, me qëllim të përcaktimit të shumës me marrëveshje.

Me  fletëparaqitje, në të cilën do të shënohet nëse i referohet komunës apo shfrytëzuesve individual  të  themeluar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, kreditorët obligohen të  dorëzojnë edhe këtë  dokumentacion: Kontratë  ose  akt tjetër  juridik prej ku rezulton  kërkesa ndërmjet komunës së Tearcës dhe  kreditorit -Fatura/Gjendja e ngarkesës me borxh (kartela analitike).

Dokumentacioni tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose në kopje. Në  qoftë se dokumentacioni dorëzohet në kopje, besueshmërinë e secilës faqe, parashtruesi i kërkesës e  vërteton  me vulë dhe nënshkrimin e tij.

Fletëparaqitjen e kërkesës për paraqitjen e  Thirrjes  publike, parashtruesit e kërkesës mund ta  marrin në  arkivin e komunës së Tearcës ose nga web faqja e komunës së Tearcës: www.tearce.gov.mk

1.    Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve

Afati i dorëzimit të  fletëparaqitjeve është  8 (tetë) ditë pune nga  dita e  shpalljes së  Thirrjes  publike.
Thirrja  publike dhe formularët ”Fletëparaqitja e kërkesës në  pajtim me  Thirrjen  publike tek kreditorët e komunës së Tearcës dhe  kreditorët e  shfrytëzuesve individual të themeluar  nga  komuna e Tearcës, në  fushën e  arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve  për paraqitjen e kërkesave të  arritura  e të papaguara do të  shpallen ne web  faqen e  komunës se Tearcës.
 Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë të dorëzohet përmes  postës me dërgesë rekomanduese ose  personalisht  në  arkivin e komunës së Tearcës, (nga ora 8:00 deri ora 16:00 çdo  ditë  pune) në  f. Tearcë.


Gjithashtu, fletëparaqitjen mundeni ta shkarkoni  Ketu

Fletëparaqitjet me  dokumentacionin e plotë që janë pranuar pas skadimit të  afatit nuk do të  merren parasysh.
Informata më detale subjektet juridike të interesuar mund  të marrin në numrin e telefonit :075-209-534  ose  në adresën  elektronike: isen.asani@gmail.com
 Pas  përfundimit të Thirrjes  publike, komuna e Tearcës në  afat  prej 8 (tetë) ditësh do  t’i shqyrtoj fletëparaqitjet e arritura, kurse kryetari i komunës së Tearcës do të  procedoj në  pajtim me Ligjin për  financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale, (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.61/04 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/158 dhe 209/18), Ligjin për mbështetje financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual të themeluar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për  financimin e obligimeve të arritura e të papaguara (“Gazeta zyrtare e RM” nr.209/18 dt. 15.11.2018).
Për  obligimet e  komunës, kryetari i komunës vepron ndaj negociatave me të gjithë kreditorët që janë paraqitur  në Thirrjen publike për përcaktimin me marrëveshje të shumës së obligimeve, respektivisht uljen e obligimeve për komunën, për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal për çdo  kreditor.

Për obligimet e shfrytëzuesve individual, kryetari i komunës dhe personi përgjegjës i shfrytëzuesit individual veprojnë ndaj negociatave  me të gjithë  kreditorët që janë  paraqitur në  Thirrjen  publike për përcaktimin me marrëveshje të shumës së obligimeve, respektivisht uljen e obligimeve të shfrytëzuesit individual, për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal me çdo kreditor.
Për  kohën  dhe vendin ku  do të mbahen negociatat kreditorët e  paraqitur do të njoftohen në mënyrë plotësuese.
 Numër 09-1602/2  - 12.12.2018, Tearcë       

Kryetari i komunës se Tearcës                                                                                                                                                    

 Isen Asani 

 

 

        ЈАВЕН   ПОВИК

Врз основа на 27 став (2) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,67/07, 156/09, 47/11, 192/158 и 209/18) и на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (''Службен весник на РМ'' бр.209/18 од 15.11.2018), Градоначалникот на Општина  Теaрце објавува

ЈАВЕН ПОВИК

До доверителите на Општина Теарце и доверителите на единките корисници основани од Општина Теарце, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
 Се повикуваат доверителите на Општина Теарце и доверителите на единките корисници основани од Општина Теарце, од областа на образованието,детската и социјалната заштита да ги пријават доспеаните а неплатени побарувања.
Рокот за пријавување на побарувањата е 30 (триесет)  работни дена од денот на објавувањето на Jавниот повик. Денот на објавување на Јавниот повик не се засметува во рокот.
Право на пријавување на побарување имат сите доверители за доспаени а неплатени обврски,  кои се пријавени на ЕСПЕО системот заклучно со септември 2018 година  со цел спогодбено утврдување на износот.
Со пријавата во која ќе биде означено дали се однесува за Општината или за единки корисници основани од единиците на локалната самопуправа, доверителите се должни да ја достават и следната документација:  Договор или друг правен акт од каде произлегува побарувањето помеѓу Општина Tеарце и доверителот • Фактура/ Ситуација за задолжувањето (аналитичка картица).
Документација целосно пополнета се доставува во оригинал или копија. Доколку документацијата се доставува во копија, веродостојноста на секоја страница подносителот на барањето ја потврдува со свој потпис и печат.
Пријавата за побарување за пријавување на Јавниот повик, подносителите може да ја подигнат од архивата на општина Теарце или да ја превземат од web страната на Општина Теарце: www.tearece.gov.mk

1. Рок и начин на доставување на пријавите


Рокот за поднесување на пријавите е 30 (триесет) работни дена од денот на објавувањето на јавниот повик.
Јавниот повик и обрасците „Пријава на побарување согласно Јавен Повик до доверителите на Општина Теарце и доверителите на единките корисници основани од Општина Теарце од областа на образованието,детската и социјалната заштита за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања  ќе бидат објавен на web странaта на Општина Теарце.
Пријавата    со   потребната    документација     да  се  достави   преку   пошта   со   препорачана    пратка   или  лично во архивата на Општината Теарце (од 08:00 до 16:00 часот секој работен ден), с.Теарце.

Истотака пријавата можете да ја превземете од  Tuka

Пријавите со потребната документација примени по истекот на рокот, нема да бидат земени впредвид.
Подетални информации, заинтересираните правни субјекти можат да добијат на телефонскиот број: 075-209-534  или на електронската адреса: isen.asani@gmail.com 

 По завршувањето на Јавниот повик, Општина Теарце  рок од 8 дена ќе ги разгледува пристигнатите пријави, а Градоначалникот на Општина Теарце ќе постапи во согласност соЗаконот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,67/07, 156/09, 47/11, 192/158 и 209/18) Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (''Службен весник на РМ'' бр.209/18 од 15.11.2018).

За обврските на општината, градоначалникот пристапува кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за општината. За што се составува и потпишува записник за секој доверител.

За обврските на единките корисници, градоначалникот и одговорнотот лице на единката корисник пристапуваат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските , односно намалување на обрвските на единката корисник, за што се составува и потпишува записник со секој доверител.

За времето и местото каде ќе се одржи преговарањето пријавените доверители ќе бидат дополнително известени.

Број 08-1602/2     од 12.12.2018 година, Tеарце 

Градоначалник на Општина Теарце

Исен Асани                                

 

 

 

______ Shpallje / Соопштение ______

Komuna e Tearces shpalle keto informacione, ne linqet e meposhtme.

Општина Теарце ги публикува овие објави, на следните линкови.

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

______ Shpallje / Соопштение ______

Komuna e Tearces shpalle keto informacione, ne linqet e meposhtme.

Општина Теарце ги публикува овие објави, на следните линкови.

 

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

>> Click here to Open and Download in PDF document

 

______ Shpallje / Соопштение ______

>> Click here to Open and Download in PDF (albanian)

>> Click here to Open and Download in PDF (macedonian)

 

______ Shpallje / Соопштение ______

 

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение ______

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение ______

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение ______

 

>> Click here to Open and Download in PDF)

______ Shpallje / Соопштение _________

______ Shpallje / Соопштение _________

Buletini i Komunes se Tearces 2017

 

>> Click here to Open and Download in PDF (Albanian Version)

________ Shpallje / Објава ____________

Komuna e Tearces nenshkruan kontraten per fillimin e puneve ndertimore te rruges ne fshatin Oder dhe trotuarin ne fshatin Tearce dhe Sllatine.

 

Sot me date 14.Tetorë.2016, Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani nenshkruajti kontratën me Kompaninë SH.A. “Pellagonia” për rekonstruimin dhe asfalltimin e rruges lokale në fshatin Oder, dhe ndërtimin e trotuarit në rrugën regjionale Tetovë-Jazhincë (duke filluar prej fshatit Tearcë deri në fshatin Sllatinë). Vlera e pergjithshme e këtij projekti kapital eshte 13.936.088, 00 denarë pa TVSH.
Realizimi i ketij projekti kapital finansohet nga IPA grantet e Bashkimit Evr...opjan dhe administrohet sipas rregullave te Bankes Boterore, nepermjet ministris te Financave, kjo realizohet nepermjet programes MSIP-IPA-NCB-081-16 në bashkepunim me Komunen e Tearcës. Ky projekt paraqet një ndër projektet më të rëndësishme kapitale qe Komuna e Tearcës i realizon në infrastrukutrën rrugore në fshatrat e Komunës së Tearcës.
Realizimi i puneve në terren do të filloj nga fundi i javes se ardhshme, dhe pritet të perfundojne në afat të paraparë në dokumentacionin tenderikë.
Nga zyra për informim e Komunës së Tearcës.

______ Shpallje / Објава _______

 

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani bëri presentimin e raportit për vitin 2014/2015 të punëve të realizuara.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës më datë 19.12.2015, bëri presentimin e raportit për punët e realizuara për vitin 2014 dhe 2015 para banorëve të Komunës së Tearcës. Kryetari i Komunës së Tearcës Isen Asani theksoi përkushtimin permanent të Komunës në përmismin e infrastrukturës së Komunës së Tearcës në të gjitha vendbanimet e saj, investimet ne edukim dhe shkolla që janë realizuar dhe që janë në realizim, investimet në ekonomi, ujsejllës dhe në të gjitha sferat tjerra për të bëre Komunën e Tearcës nji vend më të mirë për të gjith banorët e të gjitha fshatrave të Komunës së Tearcës.
Komuna e Tearces. Raportin për 2014/2015 mund ta shkarkoni këtu duke klikuar në këtë link.

Komuna e Tearcës bëri përurrimin e rrugës lokale në fshatin Neproshten.

 

Sot  (16.12.2015) në mënyrë solemne u bë përurrimi i rrugës lokale në fshatin Neproshten, të Komunës së Tearcës. Në përurimin solemn morrën pjesë Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, Kryetari i degës së BDI-së Tearcë z. Shaban Memeti, zëvendës ministri i transportit z. Nemetulla Halimi. Gjatësia e kësaj rruge lokale në fshatin Nëproshten ështe mbi 2 kilometër dhe do të përmisoj dukshëm lëvizjen e qytetarëve të fshatit Neproshten.  Ky investim kapital që u promovua sot në fshatin Neproshten, paraqet vazhdimsi të investimeve të shumta kapitale që realizon në fshatin Neproshten, dhe që kapin vlerën e prej 780.000,00 euro, në këtë kontekst duhet të theksohen investime kapitale siq janë instalimi i nxemjes qendrore me biomasë në shkollën fillore të fshatit Neproshten,  ndërtimi dhe vendosja e gypave të urrës të lumit që kalon nëpër fshatin Neproshten, si dhe shum investime të tjerra qe me sukses janë realizuar në fshatin Neproshten nga ana e Komunës së Tearcës.


Komuna e Tearcës bëri përurrimin e trotuarit në fshatin Gllogjë dhe Përshefcë.

 

Sot ( 16.12.2015) në mënyre solemne u promovua përfundimi i punëve ndërtimore në ndërtimin e trotuarit përgjatë fshatit Gllogje deri në fshatin Përfshecë. Në përurimin solemn morrën pjesë Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, Kryetari i degës së BDI-së Tearcë z. Shaban Memeti, zëvendës ministri i transportit z. Nemetulla Halimi, dhe përfaqsues të mediumeve kryesore televizive.  Gjatësia e këtij trotuari është rreth 4 kilometër, dhe është finansuar kryesisht nga Komuna e Tearcës si dhe nga qytetarët e fshatit Gllogjë. Ky investim kapital paraqet vazhdimsi të investimeve kapitale qe janë realizuar në fshatin Gllogjë dhe Përshefcë ku vlera e përgjithshme e investimeve të Komunës së Tearcës  në infrastrukturën rrugore të këtyre dy fshatrave kap vlerën prej 150.000, 00 euro. Ky investim kapital do të përmisoj dukshëm  lëvizjen e qytetarëve të fshatit Gllogje dhe Përshefcë por edhe të gjith vendibanive tjerra të Komunës sëTearcës.

Komuna e Tearces realizoi notimin e brendshem te administrates.

 

U realizua notimi i brendshem i administrates se Komunes se Tearces. Per her te par ne menyre indirekte te punesuarit kishin mundesine qe te notojne eproret e tyre, ne menyr anonime, ne form te votimit.

Се спроведе внатрешно оценување на администрацијата на Општина Теарце. За првпат вработените индиректно имаа можност да ги оценаат своите претпоставени, анонимно, во форма на гласање.

 

Kryeministri i Republikes se Maqedonise Nikola Gruevski viziton Komunen e Tearces.

Sot, më datë 24.Gusht.2015, në fshatin Neproshten u bë përurimi i punëve ndërtimore për rindërtimin dhe asfaltimin e rrugës lokale në këtë fshat.
Inaugurimin e punëve e bëri kryeministri i Republikës Maqedonisë z. Nikola Gruevski dhe Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani. Ky projekt është investuar nga qeveria e Republikes së Maqedonisë, implementuar nga Ministria e Transporitit dhe Lidhjeve, ndërsa realizues i punëve është kompania ndërtimore “ZHIKOL” – Strumicë.
Në f...jalë rasti Kryetari i Komunës z. Isen Asani, falemenderoi qeverinë për përkrahjen financiare të këtij projekti, i cili lehtëson qarkullimin e qytetarëve jo vetëm të këtij vendbanimi por edhe të fshatrave përreth.
Kryetari nga Kryeministri kërkoi që të vazhdohet me realizimin e projekteve për të cilat ka aplikuar Komuna e Tearcës:
- Kanalizimin Fekal
- Sallë Sportive
- Shkolla fillore në fshatin Neproshten
Kryeministri Nikola Gruevski në fjalimin e tij theksoi se janë ndarë mjete në vlerë prej 4.5 miljon euro për përkraje të projekteve infrastrukturore në rajonin e Pollogut.
Nga zyra për informim e Komunës së Tearcës.

 

 

Kryetari i Komunës së Tearcës realizoi takim pune me drejtorin e korporatës kanadeze "Trafor", dhe ministra të qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

 

 

Më date 14.04.2015, nën patronazhin e Kryetarit të Komunës së Tearcës z.Isen Asani, në hotel “Stone Bridge” u realizua takim pune me z. Joachim Traband dhe z. Joachim Josef Platzelt drejtor ekzekutiv i korporatës kanadeze Trafor, si dhe përfaqsues të lart të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, dhe atë zv. Kryeministrin Musa Xhaferi, ministrin per ekonomi Bekim Neziri, ministri per ambient jetsor dhe planifikim hapsionor z. Nuran Izairi, dhe ministri per vetqeverisje lokale Lirim Shabani. Ky takim pune u realizua me ndermjetsimin e z. Jetmir Arifi qe jeton ne St.Gallen te Zvicres.
Në këtë takim, u prezentuan arritjet e kompanisë, mundësitë dhe metodat e reja për financimin e projekteve si dhe mundësitë për realizimin e bashkëpunimit të ardhshëm.
Poashtu në këtë takim pune u prezentuan mundësitë për investim ne Komunë të Tearcës.
Nga Zyra per informim dhe komunikime e Komunes se Tearces.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune me zv. Kryeministrin Musa Xhaferi dhe Ministrin e pushtetit lokal Lirim Shabani në hapsirat e Komunës së Tearcës.

Dje me datë 14 janar 2015, në komunë të Tearcës, për vizit zyrtare, me karakter pune ishin: zv.kryeministri i R.Maqedonisë z.Musa Xhaferi, ministri i pushtetit lokal z.Lirim Shabani.
Në takim morrën pjesë këshilltarë si dhe stafi komunal.
Temë diskutimi ishte funksionimi pushtetit lokal, sfidat, implementimi i ligjit për vetëqeverisje lokale, prioritetet e komunës për vitin 2015 si dhe vitet tjera.
Kryetari i komunës z.Isen Asani bëri një rezime të komunës ,strukturën, akt...ivitetet, punët e kryera gjerr më tani, si dhe prioritetet komunale për të ardhmen.
Konstatim i përbashkët ishte se pushteti qendror dhe ai lokal duhet të bashkëpunojnë më ngushtë, në kuptim të realizimit më të suksesshëm të obligimeve dhe projekteve në interes të qytetarëve.
Me theks të veçant u potencua projekti i kanalizimit fekal, i cili do realizohet në faza, si dhe ndërtimi i çerdhes për fëmijë.
Zv.kryeministri Musa Xhaferi deklaroi se do angazhohet për realizimin e projekteve prioritare të komunës së Tearcës.
Zyra per informim e Komunes se Tearces.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune me përfaques të USAID dhe OJQ-ve në kuadër të Komunës së Tearcës.

Sot më datë 15.09.2014, me fillim në ora 11:00 në hapsirat e Komunës së Tearcës u mbajt takim koordinues në kuadër të projektit për përmisimin dhe modernizimin e sistemeve të ujitjes së tokave bujqësore në kuadër të territorit të Komunës së Tearcës, u diskutua per nevojat dhe mundesitë në këtë sferë.
Në këtë takim morrën pjesë: Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, përfaqsues nga Komuna e Tearces të departamentit per zhvillim ekonomik lokal, përfaqsues te USAID për ekspanzion të bizneseve te vogla, përfaqsues të OJQ “CED”, dhe përfaqsues të Mileukontaktit.
Nga Zyra per Informim e Komunes se Tearces.

Komuna e Tearcës realizon investim kapital në infrastrukturën rrugore të fshatin Leshkë.

Sot më datë 26.Gusht.2014, ora 11:00 në mënyrë solemne u përurua rruga e asfaltuar në gjatësi prej 2.5 kilometër në fshatin Leshkë, Komuna e Tearcës. Ky investim arrin vlerën prej 200.000 euro. Rrugën e asfaltuar e përuruan Kryetari i Komunës së Tearcës Isen Asani, dhe Kryetari i Komunës së Jegunovcës  Toni Kocevski. Ky investim paraqet vazhdimësi të investimeve kapitale në infrastruktën rrugore që i realizon Komuna e Tearcës nëpër të gjitha vendbanimet e saj.
Zyra per Informim,
Komuna e Tearcës.

Realizohet faza përfundimtare e projektit për ndërtimin e ujësjellsit në fshatin Nerashtë.

Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani, ishte në vizitë në fshatin Nerashtë duke përcjellë punët që po realizohen në lidhje me ujësjellsin e këtij vendbanimi.
Prej informacioneve te marrura nga kompania realizuese AKV – Invest, mbikqyrësi, respektivishtë përgjegjsi i realizimit të punëve i konfirmoi Kryetarit te Komunës dhe stafit të tij se te gjitha punët kanë rrjedhë mirë, pas sanimit të gypave në terren, dhe shumë shpejt, në një të ardhme të afërt do të bëhet testimi general i rrjetit të ujit për pije ne fshatin Nerashtë.
Zyra për informim e Komunës së Tearcës.

 

Realizohet ndërtimi i rrugës në fshatin Leshkë.

Komuna e Tearcës vazhdonë me investimet kapitale në përmisimin e infrastrukturës rrugore për banorët e të gjitha fshatrave të Komunës së Tearcës. Konkretisht, filloi asfaltimi i rruges ne fshatin Leshke ne gjatsi prej rreth 2 km, dhe gjeresi  4 meter qe eshte interes vital per te gjithe banoret e ketij vendbanimi dhe me gjere per arsye se ne kete fshat ndodhet spitali i pneumologjise dhe manastiri.
Kjo rrugë kalon përgjat fshatit Leshkë, dhe është e ndertuar sipas krejt standardeve bashkëkohore për ndërtime infrastrukturore rrugore. Investitore te ketij projekti kapital jane Komuna e Tearces ne bashkepunim me Agjencionin per Rruge Shtetore te Maqedonise mjetet e siguruara nga Banka Boterore per Zhvillim.
Sherbimi per Informim i Komunes se Tearces.

 

Kryetari i Komunës së Tearcës realizoi takim pune me përfaqsuesit e organizatës "PeaceCorps".

Kryetari i Komunës së Tearcës realizoi një takim zyrtar me udhëheqsinë e “PeaceCorps” në krye me drejtoreshën Janeen Dorsch, që meret me realizimin e progromës të kësaj organizate. Temë e bisedës ka qenë bashkëpunimi i deritanishëm dhe mundësitë e mëtutjeshme për bashkëpunim në sferen e arsimit, kulturës, dhe traditave.
Ndërsa zonja Evelina Alibegovska, përfaqëusuese e “PeaceCorps”, e informoi Kryetarin për planin aksional të organizatës “PeaceCorps”, për vitin 2014, të paraparë për realizim në Komunën e Tearcës.

 

Komuna e Tearcës në bashkëpunim me USAID, filloi projektin për përmisimin e ndricimit publikë.

Komuna e Tearcës në bashkëpunim me OJQ – CED në kuadër të projektit për ndryshimet klimatike, me perkrahje teknike nga MILEU KONTAKT, dhe finansuar nga USAID, këto ditë ka filluar me realizimin e projektit për zëvendësimin e poceve ekzistues joefikas me poca te ri ekonomik në tërë teritorin e Komunës së Tearcës. Konkretisht do të zëvendësohen rreth 1.200 poce, kurse invesimi kap vlere rreth 2 miljon derare. Ky paraqet investim shumë të rëndësishem per Komunën e Tearcës.

Inaugurohet sistemi i nxemjes qendrore me biomasë në sh.f. "Eqrem Qabej" në f.Neproshten të Komunës së Tearcës.

Sot me date 20 janar, ora 11 ne lokalet e sh.f. “Eqrem Qabej” në f. Neproshten, në prani të punonjësve të arsimit, këshilltarve komunal, drejtor të shkollave fillore, prind, dhe nxenes te kësaj shkolle, Kryetari i Komunës së Tearcës z. Isen Asani inauguroi sistemin e nxemjes qendrore në shkollë. Kjo është hera e parë që në një shkollë fillore të Komunës së Tearcës vëndohet në përdorim një sistem i tillë i nxemjes me biomasë. Realizues i punëve është kompania “Daradania”, kurse i gjith investimi është realizuar nga Komuna e Tearcës.

 

Komuna e Tearcës investon në përmisimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Sllatinë.

Komuna e Tearcës vazhdon me investime kapitale për përmisimin e infrastrukturës rrugore të fshatrve te komunës së Tearcës. Konkretisht, bëhet tamponimi dhe vazhdon bekatonimi i rrugës lokale “Potok” në fshatin Sllatinë me gjatsi më tepër se 300 metër gjatsi, dhe gjeresi  5 metër. Kjo rrugë lokale është shumë e rëndësishme për banorët e fshatit Sllatine, dhe do te përmisoj dukshem levizjen e banorëve dhe automjetve në fshatin Sllatine.

 

Komuna e Tearcës vazhdon realizimin e projekteve kapitale hidro-energjetike me ndërtimin e shtatë mini-hidrocentraleve në territorin e komunës së Tearcës.

Komuna e Tearcës vazhdon investimet kapitale energjetike për banorët e komunës së Tearcës. Konkretisht, më date 26.Tetor.2013, kryetari i komunës së Tearcës Isen Asani bashkë me ministrin e ekonomisë Valon Saraqini vizituan lokacionet ku janë ndërtuar dy mini-hidrocentrale dhe u vëzhguan në teren punët në ndërtimin e mini-hidorcentralit të tretë që është në perfundim të sipër. Këto tre mini-hindrocentrale ndërtohen në lumbardh në fshatin Tearcë, dhe do të jenë me kapacitet prej gjithsej 6 MË, ndërsa punët ndërtimore për këto tre mini-hidrocentrale realizohen prej kompanis Italiane Hidro SoloPoëer. Këto tre mini-hidrocentrale janë pjesë e shtatë mini-hidrocentraleve qe ndërtohen në fshatrat e komunës së Tearcës, dhe përfundimi i tyre do të mundësoj rrymë elektrike të mjaftueshme për më tepër se 1000 familje në teritorin e komunës së Tearcës. Për këtë projekt kapital në sferën e energjetikës Ministria e Ekonomisë ka ndarë 22.000.000, 00 euro. Realizimi i këtij projekti kapital paraqet nji mundësi për zhvillimin e ekonomisë edhe turizmit në Komunën e Tearcës.

 

Perfundon projekti për ujësjellsin në fshatin Nerashtë.

Përfundoi realizimi i projektit për ujësjellsin në fshatin Nerashtë. Konkretishtë përfunduan punët në ndërtimin e bazenit ku do te akumulohet uji prej dy elektro-pompave. Për këtë qëllim, Komuna e Tearcës në bashkëpunim me EVN – Maqedoni është në fazë përfundimtare të punëve për furnizimin me rrymë te elektro-pompave qe do të bëjnë nxjerrjen e ujit. Konkretisht, u vendos trafo prej tensionit të lartë në tension të ulët qe do të furnizoj me rryme elektro-pompat, si dhe shtyllat deri te elektro-pompat, të cilat do të bëjnë nxjerjen e ujit dhe do ta akumulojne atë në bazen, qe më pas do të furnizoj me ujë të pijshëm banorët e fshatit Nerashtë.

 

Komuna e Tearcës sot përfundoj punimet ndërtmore për asfaltimin e rrugës që qon te gurri i madh në fshatin Dobroshtë.

 

Komuna e Tearcës me sukses përfundon investimet kapitale për përmisimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Dobroshtë. Konkretisht, sot përfunduan punët në asfaltimin e rrugës që qon te gurri i madh ne fshatin Dobroshtë. Pas këtij investimi kapital, vazhdojnë investime tjerra për përmisimin e infrastrukturës rrugore nëpër fshatrat tjerrë të komunës së Tearcës.

 

Komuna e Tearcës investon edhe në përmisimin e infrastrukturës rrugore të fshatit Nerashtë.

 

Komuna e Tearcës vazhdonë me investime të shumta për përmisimin e infrastrukturës rrugore te fshatrave të komunës së Tearcës. Konkretisht, shtrohet me bekatona një ndër rrugët shumë të rëndësishme në fshatin Nerashtë. Kjo është rrugë shumë e rëndësishme për banorët e fshatit Nerashtë dhe do të përmisoj dukshëm lëvizjen e tyre, dhe paraqet një ndër investimet e shumta që komuna i realizon nepër fshatrat e komunës së Tearcës.

Komuna e Tearcës investon në përmisimin e infrastrukturës rrugore në fshatin Odër.

 

Komuna e Tearcës vazhdonë me investime kapitale për përmisimin e rrugëve në gjitha fshatrat e komunës së Tearcës. Konkretishtë shtrohet me bekatona një ndër rrugët më të rëndësishme në fshatin Odër. Kjo rrugë do të përmisoj dukshëm lëvizjen e banorëve te fshatit Odër si dhe fshatrave tjerrë të komunës së Tearcës.

Komuna e Tearcës përmison infrastrukturën rrugore në fshatin Gllogjë.

 

Komuna e Tearcës vazhdonë me investime kapitale në gjitha fshatrat e komunës së Tearces. Ksaj rradhe u shtrua me bekatona rruga ne fshatin Gllogjë, me gjatsi rreth 300 metër. Kjo është rrugë shum e rendesishme për banorëet e fshatit Gllogje si dhe fshatrave tjerr të komunes së Tearcës.

 

Sot më datë 19.Shtator.2013, përfuduan punimet në fazën e dytë për asfaltimin e rrugës që qon te gurri i madh në fshatin Dobroshtë.

Sot më 19.Shtator.2013, përfundon faza e dyte në asfaltimin e rrugës në fshatin Dobroshtë, rrugës prej te kthesa në fshatin Nerashtë që qon deri te gurri i madh ne fshatin Dobroshtë. Konkretisht, sot perfundoi shtruarja me rërë, dhe tamponimi me rërë i kësaj rruge shum të rëndësishme për banorët e fshatit Dobroshtë. Kjo paraqet fazen e dytë të punëve, kurse faza e tret pra asfaltimi i rrugës pritet të perfundoj gjatë javës së ardhshme.  Kjo rrugë është me gjatsi prej më tepër se 1.000 metër dhe me gjërësi prej 4 metër, dhe paraqet një ndër rrugët më të rendesishme për banorët e fshatit Dobroshtë, si dhe banoret e fshatrave tjerr te komunës se Tearcës.

Sot më datë 19.Shtator.2013, përfunduan punimet ndërtimore në asfaltimin e rrugës te lagjja e maqedonëve në fshatin Dobroshtë.

Vazhdojnë investimet kapitale në infrastrukturën rrugore të Komunës së Tearcës. Sot, përfunduan punimet ndërtimore për asfaltimin e rrugës te lagja e maqedonve në hyrje te fshatit Dobrosht. Ky investim u realizua nga Komuna e Tearcës ne bashkëpunim me Bankën Evropjane per Zhvillim.  Kjo rrugë është me gjatsi prej 1.500 metra, dhe me gjërësi prej 4 metër.
Ky investim do të përmisoj dukshëm lëvizjen e qytetarve te fshatit Dobrosht si dhe fshatrave tjerr të Komunes së Tearcës.

 

Komuna e Tearcës vazhdon me investimet kapitale në infrastrukturën rrugore të fshatit Dobroshtë.

Komuna e Tearcës në bashkpunim me bankën evropjane për zhvillim, nisi punimet ndërtimore për asfaltimin e rrugës në lagjen e Maqedonëve në fshatin Dobroshtë.

 

Gjithashtu filluan punimet ndërtimore edhe për asfaltimin e rrugës që qon te guri i madh në fshatin Dobroshtë.

 

Poashtu realizohet edhe vendosja e skajorve përgjat rrugës Tetovë-Jazhincë, perkatesisht në fshatin Dobroshtë, dhe Gllogjë.

 

Këto investime paraqesin investime kapitale në infrastrukturën rrugore që komuna e Tearcës bashkë me bankën evropjane për zhvillim i realizon në fshatrat e komunës së Tearcës. Këto investime do të përmisojn dukshëm lëvizjen e qytetarve të komunës së Tearcës si dhe do të përmisojnë sigurinë në komunikacion, prandaj janë me rëndësi të veqant për të gjith banorët e fshatrave të komunës së Tearcës.

 

Komuna e Tearcës nis realizimin e trotuarit në fshatin Gllogjë.

Komuna e Tearcës vazhdon investimet kapitale në infrastrukturën rrugore me qëllim përmisimin e lëvizisjes dhe qarkullimit për qytetarët e saj. Në këtë kontekst sot nisën punimet për realizimin e trotuarit në rrugën Tetove – Jazhincë në fshatin Gllogjë. Trotuari do të përfshihet në një gjatsi prej 1.500 metra, ku do të vendosen skajore. Punimet ndërtimore realizohen nga kompania UPC (Urban Plan Construction), dhe priten të përfundojnë mbrenda disa javësh. Ky investim paraqet investim kapital dhe do të përmisoj dukshëm lëvizjen e qytatrëve dhe automjeteve që qarkullojnë në komunën e Tearcës.

 

Realizohet takim pune ndërmjet kryetarit të komunës së Tearcës, qendrës për menaxhim me kriza, si dhe përfaqsuesve të OSBE-s.

 

Me kërkesë të Kryetarit të komunës së Tearëcs z.Isen Asani më datë 26.06.2013, në sallën e Këshillit të komunës së Tearcës u mbajt takim pune në të cilin morrën pjesë përfaqësues të OSBE-së, përfaqësues të NP “Pyjet e Maqedonisë”, përfaqësues të njësisë zjarëfikëse-Tetovë, përfaqësues të Qendrës për menaxhim me kriza, komantanti dhe zëvendës komandanti i policisë pyjore, komandanti i stacionit policor Tearcë dhe kryetarët e bashkësive lokale që gravitojnë në komunë të Tearcës.
Në këtë takim u diskutua për problemin e prerjes ilegale të pyjeve, problemin me mos pastrimin e dy krahëve të rrugës regjionale Tetovë-Jazhincë nga NP “Rrugët e Maqedonisë” dhe kujdesin nga zjarret në sezonën e të korrërave të drithrave.

Për më tepër mund të shkarkoni konkluzionet nga takimi duke klikuar këtu....

 

 

Realizohet takim pune në Komunë të Tearcës i organizuar nga USAID me temë "Strategjitë komunale për ndryshimet klimatike"

USAID në komunë te Tearcës realizoi nji takim pune me temë "Strategjitë komunale për ndryshimet klimatike", ku morën pjes përfaqsues të USAID për Maqedoni, si dhe kryesia e komunës së Tearcës në krye me kryetarin e saj zotri Isen Asanin. Për temën në fjalë kryetari i komunës theksoi projekte të shumta që janë realizuar edhe që do të realizohen në mbrojten e mjedisit jetsor, edhe per nji komunë sa më të pastër dhe evropjane.

Në këtë takim pune u theksuan parametrat e komunës së Tearcës, si ato demografike ashtu edhe ato gjeografike, si dhe rëndësia e këtyre statstikave për realizimin e suksesshëm të projekteve për mbrojte të mjedisit jetsor. USAID shprehi gadishmëri të përkrah projekte konkrete që do të ndihmojn në permisimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor në komunë të Tearcës.

Për më tepër informata mund të klikoni këtu... (download).

 

Komuna e Tearcës vazhdon me realizimin e projekteve të shumta.

 

Komuna e Tearcës vazhdon me realizimin e projekteve të shumta të parapara për realizim. Një ndër këto projekte është edhe krijimi i vendit ku do të pastrohen veturat zyrtare të Komunës së Tearcës, si dhe autobusi i komunës që i transporton nxënësit për në shkollë, të rajonit të komunës së Tearcës.

 

Realizohet takim pune ndermjet kryetarit te komunes se Tearces Isen Asani, dhe perfaqsuesve te lart te USAID-it.

 

Vizitë nga USAID në konsultim me udhëheqsinë e komunës, realizuan takim pune për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe krijimin e nji qendre grumbulluese ku qytetart e komunës së Tearcës në të ardhmen prodhimet e tyre mund ti plasojnë. Si temë diskutimi u shtrua cështja lidhur me llojet e këpurdhave që ekzistojnë në malin Sharr, në rajonin e komunës së Tearcës, si dhe llojet e bimëve mjeksore, poashtu te luleve, cajeve, etj.
Ky ka qenë takimi i parë, në takimet e rradhës do të analizohen punë konkrete lidhur më këte cështje.

 

Kryetari i komunës së Tearcës Isen Asani realizoj nji vizitë pune me ministrin e ekonomisë Valon Saraçini.

Kryetari i komunës së Tearcës Isen Asani realizoj nji vizitë pune me ministrin e ekonomisë Valon Saraçini, ku ministri u njoftua me punët e realizuara në terren për ndërtimin e shtatë hidrocentraleve në fshatrat e komunës të Tearcës. Prej punëve të realizura mund të theksohet hapja e rrugës që qon deri te vendi ku bëhet ndërtimi i Hidrocentalit. Në fshatrat e komunës së Tearcës do të ndërtohen shtatë Hidrocentrale, dhe atë:

- Në Lumbardh do të ndërtohen 3 mini hidrocentrale me kapacitet prej 2 MW (MegaWatt). Këto 3 hidrocentrale do të ndërtohen nga kompania Hidro Solo Power, investitor Italjan.

- Në fshatin Dobrosht do të ndërtohen 2 hidrocentrale të vogla me kapacitet prej 2 MW (MegaWatt) nga kompani Austriake,

- Në fshatin Odër do të ndërtohen 2 mini hidrocentrale me kapacitet me të vogël.

Vlera e përgjithshme e këtyre investimeve kapitale arrin 21.000.000, 00 euro.

Kryetari i komunës Isen Asani, në këtë takim pune me ministrin e ekonomisë Valon Saraçini theksuan rëndësinë e realizimit të këtij projekti kapital hidro-energjetik për këtë rajon. Ministria e ekonomisë do të përkrah projektin me 21.000.000, 00 euro. Realizimi i këtij projekti kapital në sferën e energjetikes do të përmisoj dukshëm furnizimin me rrymë elektrike të banorve të komunës së Tearcës, si dhe do të do inkasoj mjete shtesë në buxhetin e Komunës së Tearcës. Veq kësaj, në ndërtimin e këtyre hidrocentraleve janë angazhuar kompani vendore që nënkupton vende të rreja pune si gjatë fazës së ndërtimit, poashtu edhe për mirëmbajtjen e hidrocentraleve. Ky investim është investim kapital hidro-energjetik që realizohet në Komunë të Tearcës.

 

Realizohet projekti për sanimin e gypave të ujësellsit në gjatsi prej 1.000 metër në fshatin Tearcë.

 

Komuna e Tearcës, me kryetarin e saj Isen Asani vazhdojnë realizimin e projekteve kapitale infrastrukturore në komunë të Tearcës. Konkretisht, realizohet vendosja e gypave të ujësjellsit në fshatin Tearcë në gjatsi prej mbi 1.000 metër që do të përmisoj furnizimin me ujë të pijshëm të banorve të fshatit Tearcë.

 

Realizohet ndërtimi i trotuarit në fshatin Dobrosht.

 

Komuna e Tearcës në bashkpunim me Biron për zhvillim regjional nis realizimin e ndërtimit të trotuarit në fshatin Dobrosht. Ky trotuar do të përmisoj dukshëm lëvizjen e banorve të fshatit Dobrosht, dhe do të shtrihet me gjatsi prej stacionit te autobusave të fshatit Dobrosht deri te kthesa e rrugës për në fshatin Nerasht. Ky investim është vazhdimsi e investimeve të shumta kapitale të realizuara në fshatin Dobrosht si dhe në fshatrat tjerrë të Komunës së Tearcës.